There is, there are मा भिन्नता बुझ्नु र यिनिहरुको सही उपयोग सिक्नुहोस्
try Again
Tip1:hello
Lesson 39
There is, there are मा भिन्नता बुझ्नु र यिनिहरुको सही उपयोग सिक्नुहोस्
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
______
There is
There are
Is
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
______
Is there
There are
Is
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
______
Are there
There isn't
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
______
Their is
There are
There is
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
______
Are there
Is there
There is
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
______
There isn't
There are
There is
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
______
There aren't
There isn't
There is
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
______
There aren't
There isn't
Is there
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
______
Are there
There isn't
Is there
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
______
Are there
There isn't
Is there
=
!
सुन्नुहोस्
टिप
अर्को शब्द