ഒരു വസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനം ചോദിക്കാനും പറയാനും പഠിക്കാം
try Again
Tip1:hello
Lesson 40
ഒരു വസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനം ചോദിക്കാനും പറയാനും പഠിക്കാം
Where=എവിടെ
is=ആണ്
the=
ഇംഗ്ലീഷിൽ തർജ്ജമ ചെയ്യുക.
എവിടെ
ഇംഗ്ലീഷിൽ തർജ്ജമ ചെയ്യുക.
വിമാനത്താവളം എവിടെയാണ്?
'വിമാനത്താവളം എവിടെയാണ്?' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
Where is the airport?
When is the airport?
What is the airport?
Who is the airport?
ക്ഷേത്രം എവിടെയാണ്?
  • temple?
  • the
  • is
  • where
  • a
  • from
  On=ല്‍
  the=
  On=ഓണ്‍


  ഫോട്ടോയിൽ നോക്കിയതിനു ശേഷം ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  The airport is on the Ring road, next to the gym.
  The airport is on the Main street, next to the book store.


  ഫോട്ടോയിൽ നോക്കിയതിനു ശേഷം ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക:
  The bus stop is on the Ring road.
  The bus stop is on the corner of Gold street.


  ഫോട്ടോയിൽ നോക്കിയതിനു ശേഷം ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  The temple is next to the bus stop, across from the movie theatre.
  The temple is next to the movie theatre, across from the bus stop.


  ഫോട്ടോയിൽ നോക്കിയതിനു ശേഷം ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക:
  The restaurant is next to the airport.
  The restaurant is between the gym and the hospital.


  ഫോട്ടോയിൽ നോക്കിയതിനു ശേഷം ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക:
  The hospital is on the corner of Gold street and Ring road.
  The hospital is in between the gym and the restaurant.


  ഫോട്ടോയിൽ നോക്കിയതിനു ശേഷം ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക:
  The movie theatre is at the corner of Gold street, across from the temple.
  The movie theatre is at the corner of Hill road, across from the hospital.


  ഫോട്ടോയിൽ നോക്കിയതിനു ശേഷം ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക:
  The restaurant is on Ring road, behind the gym.
  The restaurant is on Ring road, at the backside of the gym.
  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്