કોઈ જગ્યા નું વિવરણ દેતા શીખો (part 2)
try Again
Tip1:hello
Lesson 41
કોઈ જગ્યા નું વિવરણ દેતા શીખો (part 2)
ડાયલોગ સાંભળો
Delhi is a very old and beautiful city.
There are many great restaurants in Delhi.
There is a big park on the Ring Road.
You can run and walk in this park.
There are many malls in the city.
There is a famous Lotus temple on the Lotus temple road.
Delhi is the capital of India.
Indians speak Hindi.
દિલ્લી એક બહુ જૂનું અને સુંદર શહેર છે.
દિલ્લીમાં ઘણા સારા રેસ્ટોરન્ટ છે.
રિંગ રોડ પર એક મોટો પાર્ક છે.
તમે આ પાર્કમાં દોડી અને ચાલી શકો છો.
શહેરમાં ઘણા મોલ છે.
લોટસ મંદિર રોડ પર એક પ્રસિદ્ધ લોટસ મંદિર છે.
દિલ્લી ભારતની રાજધાની છે.
ભારતીયો હિન્દી બોલે છે.


ડાયલોગ સાંભળો
Mumbai is a big and busy city.
There are many famous beaches in Mumbai.
There is a famous Siddhivinayak temple in Mumbai.
Gateway of India is in Mumbai.
Marine drive is a famous street in Mumbai.
There are many great restaurants on Marine drive.
મુંબઈ એક મોટું અને વ્યસ્ત શહેર છે.
મૂંબઈમાં ઘણા પ્રસિદ્ધ સમુદ્ર કિનારા છે.
મૂંબઈમાં એક પ્રસિદ્ધ સિદ્ધિવિનાયક મંદિર છે.
ગેટવે ઓફ ઈન્ડિયા મૂંબઈમાં છે.
મરીન ડ્રાઇવ મૂંબઈમાં એક પ્રસિદ્ધ સડક છે.
મરીન ડ્રાઇવ પર ઘણા સારા રેસ્ટોરન્ટ છે.


ટીપ
Many = ઘણા
Very = બહુ
Very હંમેશા કોઈ વિશેષણની પહેલા વપરાય છે.
Eg: very big.

There are very restaurants in Delhi ખોટું છે.

There are many restaurants in Delhi સાચું છે
પાઠ માં આપેલા પેરેગ્રાફ ને અનુસાર પૂછાયેલા સવાલો ના જવાબ આપો 'Where is Marine Drive?' ;
In Mumbai
In Delhi
On Ring Road
Near Lotus Temple
પાઠ માં આપેલા પેરેગ્રાફ ને અનુસાર પૂછાયેલા સવાલો ના જવાબ આપો 'Where is Lotus Temple?'
In Delhi
In Mumbai
પાઠ માં આપેલા પેરેગ્રાફ ને અનુસાર પૂછાયેલા સવાલો ના જવાબ આપો 'Are there beaches in Mumbai?'
Yes
No
પાઠ માં આપેલા પેરેગ્રાફ ને અનુસાર પૂછાયેલા સવાલો ના જવાબ આપો 'Is Gateway of India in Delhi?'
Yes
No
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો.
Marine drive is a famous ______
park
street
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો.
Siddhivinayak is a famous ______
beach in Mumbai
temple in Delhi
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો.
There are many famous ______
beaches
restaurants
ડાયલોગ સાંભળો
Paris is the capital of France. It is the most populous city of France. It is a famous tourist destination. It has a lot of museums.
પેરિસ ફ્રાંસની રાજધાની છે. આ ફ્રાંસનું સૌથી વધુ વસ્તી વાળું શહેર છે. આ એક પ્રસિદ્ધ પર્યટન સ્થળ છે. આમાં ઘણા સંગ્રહાલય છે.


'સૌથી વધુ વસ્તીવાળું શહેર' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
Most populous city
Most famous city
Most beautiful city
Most noisy city
'પેરિસ એક પ્રસિદ્ધ પર્યટન સ્થળ છે' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
Paris is a famous tourist destination
Paris is the famous tourist destination
Paris is a famous for tourist destination
Paris is famous tourist destination
'સંગ્રહાલય' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
Museum
Beach
Park
Temple
અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
પેરિસ ફ્રાન્સની રાજધાની છે
=
!
સાંભળો
ટીપ
આગળનો શબ્દ