ଇଂରାଜୀ ରେ ଦୋକାନ ନାଁ କହିବା ଶିଖନ୍ତୁ
try Again
Tip1:hello
Lesson 42
ଇଂରାଜୀ ରେ ଦୋକାନ ନାଁ କହିବା ଶିଖନ୍ତୁ
I=ମୁଁ
buy=କିଣେ
books=ବହି
at=ରେ
ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ
ମୁଁ ବହି କିଣେ
ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ
ବହି ଦୋକାନ
'ଆପଣ ଜୋତା ଦୋକାନ ଠାରୁ ଜୋତା କିଣନ୍ତି ' ର ଇଂରାଜୀରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ (1 ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ);
You sell shoes at a shoe store
You buy shoes at a shoe store
You are buy shoes at a shoe store
You buy shoes at a book store
'ମୁଁ ମାଛ ବଜାର ରୁ ମାଛ କିଣେ ' ର ଇଂରାଜୀରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ (1 ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ);
I buy fish at a book store
I buy fish at a shoe store
I buy fish at a fish market
I buy fish at a temple
Clothes=ପୋଷାକ/ଲୁଗାପଟା
ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ
I buy clothes at a ______
mall
book store
grocery store
fish market
ଇଂରାଜୀ ରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ
ପୋଷାକ/ଲୁଗାପଟା
ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ
ମାଛ
ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ
ମୁଁ ପୋଷାକ/ଲୁଗାପଟା କିଣେ
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛନ୍ତୁ
I buy vegetables at the ______
shoe store
book store
school
vegetable market
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରନ୍ତୁ
I buy chips at the ______
book store
shoe store
temple
grocery store
ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ
ତେଜରାତି ଦୋକାନ
'ମୋର ମାଁ ତେଜରାତି ଦୋକାନ ରେ ଅଛି.' ର ଇଂରାଜୀରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ (1 ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ);
My mother is at the mall
My mother is at the book store
My mother is at the grocery store
My mother is at the fish market
Medicine=ଔଷଧ
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛନ୍ତୁ
I buy medicine at a ______
fish market
book store
medical store
university
'ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ର ଦୋକାନ ରୁ ଫୁଲ କିଣନ୍ତି ?' ଏକ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ ;
Fish Market
Medical Store
Grocery Store
Florist
ମୁଁ ଫୁଲ ବିକ୍ରେତା/ଫୁଲ ଦୋକାନୀ ଠାରୁ ଫୁଲ କିଣେ
  • I
  • from
  • a
  • buy
  • flowers
  • florist
  'Florist' କୁ ଓଡିଆ ରେ ଆମେ କଣ କହୁ ?
  ମାଂସ ବିକ୍ରେତା
  ଫୁଲ ବିକ୍ରେତା
  'Butcher' କୁ ଓଡିଆ ରେ କଣ କୁହନ୍ତି ?
  ମାଂସ ବିକ୍ରେତା/କଂସାଇ
  ଫୁଲ ବିକ୍ରେତା
  'Where is the butcher's shop?' ର ଓଡିଆରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ (1 ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ);
  ଫୁଲ ବିକ୍ରେତା ର ଦୋକାନ ଟା କେଉଁଠାରେ ?
  ଔଷଧ ଦୋକାନ ଟା କେଉଁଠାରେ ?
  କଂସାଇ ର ଦୋକାନ ଟା କେଉଁଠି ?
  ତେଜରାତି ଦୋକାନ ଟା କେଉଁଠି ?
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛନ୍ତୁ
  My mother buys milk at a ______
  florist's
  butcher's shop
  dairy
  fish market
  =
  !
  ଶୁଣନ୍ତୁ
  ଟିପ୍
  ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ