ഇംഗ്ലീഷിൽ കടകളുടെ പേര് പഠിക്കാം
try Again
Tip1:hello
Lesson 42
ഇംഗ്ലീഷിൽ കടകളുടെ പേര് പഠിക്കാം
I=ഞാൻ
buy=വാങ്ങുന്നു
books=പുസ്തകങ്ങൾ
at=ന്
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
ഞാൻ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങും.
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
പുസ്തകശാല.
'താങ്കൾ ഷൂ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഷൂ വാങ്ങും.' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക (ഓപ്ഷൻ 1 തിരഞ്ഞെടുക്കുക).;
You sell shoes at a shoe store.
You buy shoes at a shoe store.
You are buy shoes at a shoe store.
You buy shoes at a book store.
'ഞാൻ മീൻ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മത്സ്യം വാങ്ങും.' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (ഓപ്ഷൻ 1 തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
I buy fish at a book store.
I buy fish at a shoe store.
I buy fish at a fish market.
I buy fish at a temple.
Clothes=വസ്ത്രങ്ങൾ
കാണാതായ വാക്ക് കണ്ടെത്തി പൂരിപ്പിക്കുക.
I buy clothes at a ______
mall
book store
grocery store
fish market
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
വസ്ത്രം
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
മീൻ
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
ഞാൻ വസ്ത്രം വാങ്ങുന്നു
ഉചിതമായ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
I buy vegetables at the ______
shoe store
book store
school
vegetable market
ഉചിതമായ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
I buy chips at the ______
book store
shoe store
temple
grocery store
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
പലചരക്ക് കട
'എന്റെ അമ്മ പലചരക്ക് കടയിൽ ആണ്. ' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (ഓപ്ഷൻ 1 തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
My mother is at the mall.
My mother is at the book store.
My mother is at the grocery store.
My mother is at the fish market.
Medicine=മരുന്ന്
ഉചിതമായ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
I buy medicine at a ______
fish market
book store
medical store
university
'ഇതിൽ ഏത് സ്റ്റോറിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ പൂക്കൾ വാങ്ങുന്നത്?' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുക;
Fish Market
Medical Store
Grocery Store
Florist
ഞാൻ പൂ വില്പനക്കാരിൽ നിന്ന് പൂക്കൾ വാങ്ങും.
  • I
  • from
  • a
  • buy
  • flowers.
  • florist.
  'Florist' എന്നതിന്റെ മലയാളം എന്താണ്?
  ഇറച്ചി വിൽക്കുന്നവൻ.
  പൂക്കൾ വിൽക്കുന്നവൻ.
  'Butcher' എന്നതിന്റെ മലയാളം എന്താണ്?
  ഇറച്ചി വിൽക്കുന്നവൻ.
  പൂക്കൾ വിൽക്കുന്നവൻ.
  'Where is the butcher's shop?' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (ഓപ്ഷൻ 1 തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  പൂ വിൽപ്പനക്കാരന്റെ സ്റ്റോർ എവിടെയാണ്?
  ഫാർമസി എവിടെയാണ്?
  ഇറച്ചിക്കട എവിടെയാണ്?
  പലചരക്കുകട എവിടെയാണ്?
  ഉചിതമായ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  My mother buys milk at a ______
  florists
  butcher's shop
  dairy
  fish market
  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്