ఆంగ్లం లో దుకాణాల పేర్లు నేర్చుకోండి
try Again
Tip1:hello
Lesson 42
ఆంగ్లం లో దుకాణాల పేర్లు నేర్చుకోండి
I=నేను
buy=కొంటాను
books=పుస్తకాలు
at=వద్ద
ఆంగ్లము లోకి అనువదించండి.
నేను పుస్తకాలు కొంటాను.
ఆంగ్లము లోకి అనువదించండి.
పుస్తకాల దుకాణం.
'మీరు చెప్పుల దుకాణం వద్ద చెప్పులు కొంటారు.' ఈ పదానికి ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (1 ప్రత్యామ్నాయాన్నిఎంచుకోండి).;
You sell shoes at a shoe store.
You buy shoes at a shoe store.
You are buy shoes at a shoe store.
You buy shoes at a book store.
'నేను చేపల మార్కెట్ వద్ద చేపలు కొంటాను.' ఈ పదానికి ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (1 ప్రత్యామ్నాయాన్నిఎంచుకోండి).;
I buy fish at a book store.
I buy fish at a shoe store.
I buy fish at a fish market.
I buy fish at a temple.
Clothes=దుస్తులు/బట్టలు
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
I buy clothes at a ______
mall
book store
grocery store
fish market
ఆంగ్లము లోకి అనువదించండి.
దుస్తులు
ఆంగ్లము లోకి అనువదించండి.
చేపలు
ఆంగ్లము లోకి అనువదించండి.
నేను దుస్తులు కొంటాను.
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
I buy vegetables at the ______
shoe store
book store
school
vegetable market
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
I buy chips at the ______
book store
shoe store
temple
grocery store
ఆంగ్లము లోకి అనువదించండి
కిరాణా దుకాణం
'మా అమ్మ కిరాణా దుకాణం వద్ద ఉంది.' ఈ పదానికి ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (1 ప్రత్యామ్నాయాన్నిఎంచుకోండి).;
My mother is at the mall.
My mother is at the book store.
My mother is at the grocery store.
My mother is at the fish market.
Medicine=మందు
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
I buy medicine at a ______
fish market
book store
medical store
university
'ఇందులో ఏ దుకాణం లో మీరు పువ్వులు కొంటారు?' ఒక దానిని ఎంచుకోండి;
Fish Market
Medical Store
Grocery Store
Florist
నేను పువ్వులు అమ్మే వాడి దగ్గర పువ్వులు కొంటాను.
  • I
  • from
  • a
  • buy
  • flowers
  • florist
  'Florist' ని తెలుగు లో ఏమంటారు?
  మాంసము అమ్మే వాడు
  పువ్వులు అమ్మే వాడు
  'Butcher' ని తెలుగు లో ఏమంటారు?
  మాంసము అమ్మే వాడు
  పువ్వులు అమ్మే వాడు
  'Where is the butchers shop?' ని తెలుగు లో సరైన అనువాదాన్ని ఎంచుకోండి (1 ప్రత్యామ్నాయాన్నిఎంచుకోండి).;
  పువ్వులు అమ్మే వాళ్ళ దుకాణం ఎక్కడ ఉంది?
  మందుల దుకాణం ఎక్కడ ఉంది?
  కసాయి(మాంసం అమ్మే వాళ్ళ) దుకాణం ఎక్కడ ఉంది?
  కిరాణా దుకాణం ఎక్కడ ఉంది?
  జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
  My mother buys milk at a ______
  florists
  butchers shop
  dairy
  fish market
  =
  !
  వినండి
  చిట్కా
  తదుపరి పదం