This, that, these, those - मधील फरक समजून घ्या
try Again
Tip1:hello
Lesson 44
This, that, these, those - मधील फरक समजून घ्या
टिप
This = हे
This अशा वस्तूंसाठी वापरले जाते, जे बोलणाऱ्याच्या जवळ / समोर आहे
=
That अशा वस्तूंसाठी वापरले जाते, जे बोलणाऱ्यापासून दूर आहे
टिप
Here = इथे
Here = जवळ
There = तिथे
There = दूर / तिथे
How much=कितीला
is=आहे
this=हे
skirt=स्कर्ट
टिप
How much is this skirt here? = हा स्कर्ट (जो इथे आहे) कितीला आहे?
=
How much=कितीला
is=आहे
that=तो
skirt=स्कर्ट
ऐका
Good morning!
गुड मॉर्निंग / सुप्रभात!


Good morning! Can I help you?
गुड मॉर्निंग / सुप्रभात! काय मी आपली मदत करू शकतो/शकते?


Yes, how much is that skirt in the window?
हो. तो स्कर्ट कितीला आहे जो खिडकीत आहे?


Rs.1,500
1500 रूपये


And this top here?
आणि हा टॉप?


Rs.800
800 रूपये


गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा.
How much is ______
this
that
these
टिप
These = हे
These आणि those 1 पेक्षा जास्त वस्तूंसाठी वापरले जाते
Those = ते
These आणि those 1 पेक्षा जास्त वस्तूंसाठी वापरले जाते
These = ज्या वस्तू जवळ आहेत
Those = ज्या वस्तू दूर आहेत.
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
How much are ______
those
these
that
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
How much are ______
those
these
this
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
Can I have ______
this
these
those


फोटो पाहून योग्य पर्याय निवडा
Those peaks
This peaks


फोटो पाहून योग्य पर्याय निवडा
These cupcakes
Those cupcakes


फोटो पाहून योग्य पर्याय निवडा
This dress
That dress


फोटो पाहून योग्य पर्याय निवडा
Can I have these shoes?
Can I have this shoes?


फोटो पाहून योग्य पर्याय निवडा
That house
This house
ऐका
Assistant : Good morning! Can I help you?
सहायक : गुड मॉर्निंग / सुप्रभात, काय मी आपली मदत करू शकतो/शकते?


: Yes, how much are these coffee cups?
: हो, हे कॉफी कप्स कितीला आहेत?


Assistant : Rupees 400 each
सहायक : प्रत्येक 400 रूपये


: And that coffee pot in the window?
: आणि तो कॉफी पॉट जो खिडकीत आहे?


Assistant: Rupees 1500.
सहायक : 1500 रूपये


: And this coffee pot here?
: आणि तो कॉफी पॉट?


Assistant : Rupees 1100
सहायक : 1100 रूपये


: OKAY! Can I have three of these coffee cups here and that coffee pot in the window, please?
: ओके! काय मला या 3 कॉफी कप्स आणि तो कॉफी पॉट, जो खिडकीत आहे, मिळू शकेल?


Assistant : Sure!
सहायक : जरूर!


=
!
ऐका
टिप
पुढील शब्द