How much, how many (प्रमाणाविषयी विचारणे शिका)
try Again
Tip1:hello
Lesson 45
How much, how many (प्रमाणाविषयी विचारणे शिका)
टिप
How much water = किती पाणी
How many pens = किती पेन
लक्षात ठेवा:
How much अगणनीय वस्तूंच्या सोबत वापरले जाते आणि

How many गणनीय वस्तूंच्या सोबत वापरले जाते.
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
______
How much
How many
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
______
How many
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
______
How many
How much
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
______
How much
How many
How manies
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
______
How much
How many
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
______
How much
'तुमच्याकडे किती तेल आहे?' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा)
How many oil do you have?
How much oil do you have?
'आपल्याकडे किती दुध आहे?' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
How many milk do you have?
How much milk do you have?
How many milks do you have?
How much milks do you have?
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
______
How much
How many
How manies
Hows many
टिप
किती पैसे = How much money
Money अगणनीय आहे. आपण कधीही a money किंवा how many money बोलत नाही
=
तरीही, नोट (Notes) आपण मोजू शकता. त्यामुळे how many notes बरोबर आहे.
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
______
How many
'आपल्याला किती चहा हवे आहेत?' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
How many tea do you want?
How many teas do you want?
How much tea do you want?
How much teas do you want?
=
!
ऐका
टिप
पुढील शब्द