At the restaurant: Wi-fi/ Internet connectivity, smoking area बाबत बोलणे
try Again
Tip1:hello
Lesson 48
At the restaurant: Wi-fi/ Internet connectivity, smoking area बाबत बोलणे
'इटली मधून खूप पास्ता निर्यात होतो' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? (1 पर्याय निवडा)
A lot of pasta are exported from Italy
A lot of pasta is exported from Italy
'इंग्रजी सोपे आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? (1 पर्याय निवडा)
English is easy
English are easy
'आपली मुले खूप बुद्धिमान आहेत' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? (1 पर्याय निवडा)
Your children is very intelligent
Your children are very intelligent
'हे चीज खूप स्वादिष्ट आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? (1 पर्याय निवडा)
This cheese is very tasty
This cheese are very tasty
'तुमचे कपडे खूप घाण आहेत' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? (1 पर्याय निवडा);
Your clothes are very dirty
Your cloth are very dirty
Your cloth is very dirty
Your clothes is very dirty
मिसिंग शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
Your ______
childrens are
children are
children is
childs are
मिसिंग शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
The news ______
are
is
मिसिंग शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
Silver ______
are
is
does
मिसिंग शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
The water ______
are
is
has
मिसिंग शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
The shoes ______
are
is
has
मिसिंग शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
These ______
am
are
has
is
मिसिंग शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
______
am
are
has
is
मिसिंग शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
Those women ______
am
are
has
is
मिसिंग शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
The weather ______
is
are
has
=
!
ऐका
टिप
पुढील शब्द