Countable vs Uncountable nouns : गणनीय र अगणनीय संज्ञाहरु को अङ्रेजिमा सहि उपयोग सिक्नुहोस्
try Again
Tip1:hello
Lesson 48
Countable vs Uncountable nouns : गणनीय र अगणनीय संज्ञाहरु को अङ्रेजिमा सहि उपयोग सिक्नुहोस्
'इटलीबाट धेरै पास्ता निर्यात हुन्छ.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस.
A lot of pasta are exported from Italy.
A lot of pasta is exported from Italy.
'अंग्रेजी सजिलो छ.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस.
English is easy
English are easy
'तपाईको बच्चाहरु एकदम बुद्धिमान छ.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस.
Your children is very intelligent.
Your children are very intelligent.
'यो चीज (पनीर) एकदम स्वादिलो छ.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस.
This cheese is very tasty
This cheese are very tasty
'तिम्रो लुगा एकदम फोहोर छ.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस.;
Your clothes are very dirty.
Your cloth are very dirty.
Your cloth is very dirty.
Your clothes is very dirty.
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
Your ______
childrens are
children are
children is
childs are
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
The news ______
are
is
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
Silver ______
are
is
does
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
The water ______
are
is
has
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
The shoes ______
are
is
has
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
These ______
am
are
has
is
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
______
am
are
has
is
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
Those women ______
am
are
has
is
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस.
The weather ______
is
are
has
=
!
सुन्नुहोस्
टिप
अर्को शब्द