A, any - चा इंग्रजीत योग्य वापर शिका
try Again
Tip1:hello
Lesson 49
A, any - चा इंग्रजीत योग्य वापर शिका
Is there=काय आहे
any=(सर्व / थोडे)
milk=दुध
in=मध्ये
Do=काय
you have=तुमची आहे
any=कोणी
Do=काय
you have=तुमचा आहे
a=कोणी (एखादा)
टिप
Do you have any sisters? = काय तुम्हाला कोणी बहिणी आहेत?
प्रश्न विचारताना, अनेकवचनच्या सोबत नेहमी any वापरले जाते
Do you have a brother? = काय तुम्हाला कोणी भाऊ आहे?
एकवचन च्या सोबत a/an लावले जाते
मिसिंग शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
Is there ______
a
any
an
the
मिसिंग शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
Do you have ______
a
an
any
मिसिंग शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
Do you want ______
any
a
मिसिंग शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
Are there ______
a
an
मिसिंग शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
Do you have ______
a
the
मिसिंग शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
I want ______
a
an
any
काय आपल्याला एक सँडविच पाहिजे?
  • you
  • want
  • do
  • any
  • a
  • sandwich
  मला एक किलो बटाटे पाहिजेत
  • want
  • of
  • potatoes
  • kg
  • a
  • I
  'काय आपल्याकडे रुमाल आहे?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? (1 पर्याय निवडा);
  Do you have any handkerchief?
  Do you have a handkerchief?
  Do you have some handkerchief?
  Do you have an handkerchief?
  'काय फ्रीज मध्ये अंडी आहेत?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? (1 पर्याय निवडा);
  Is there any eggs in the fridge?
  Are there any eggs in the fridge?
  Are there an eggs in the fridge?
  Is there an eggs in the fridge?
  काय तुमच्याकडे टमाटी आहेत?
  • do
  • have
  • you
  • a
  • any
  • tomatoes
  Would you like=आपल्याला आवडेल
  sandwiches=सँडविच
  or=या
  टिप
  Would you like sandwiches or cookies? = आपल्याला सँडविच आवडेल कि कूकीज?
  या वाक्यांमध्ये a किंवा any ची गरज नाही
  =
  'आपल्याला हिरवे सफरचंद आवडतील कि लाल सफरचंद?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? (1 पर्याय निवडा);
  Would you like any green apples or red apples?
  Would you like a green apples or red apples?
  Would you like green apples or red apples?
  Would you like an green apples or red apples?
  मिसिंग शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  Are ______
  a
  any
  the
  मिसिंग शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  Are ______
  a
  many
  any
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द