Some, any - को अङ्रेजिमा सहि उपयोग सिक्नुहोस्
try Again
Tip1:hello
Lesson 50
Some, any - को अङ्रेजिमा सहि उपयोग सिक्नुहोस्
टिप
He has some oranges. = उसँग केही सुन्तला छ.
बहुवचन तथा अगणनीय वस्तुहरु का साथ, सकारात्मक वाक्यमा 'some' र प्रश्न तथा नकारात्मक वाक्यमा 'any' प्रयोग हुन्छ.
Does he have any oranges? = के उसँग सुन्तला छ​?
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
He has ______
a
any
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
He doesn't have ______
a
some
'उसँग केही पैसा छ​.' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद के हुन्छ​? (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस​);
He has any money.
He has a money.
He has some money.
He has many money.
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
They don't have ______
a
any
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
There is ______
a
the
some
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
Does she have ______
some
a
any
much
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
She doesn't have ______
a
any
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
I have ______
a
any
some
much
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
I don't have any skirts, but I have ______
a
any
some
much
=
!
सुन्नुहोस्
टिप
अर्को शब्द