Some, any - चा इंग्रजीत योग्य वापर शिका
try Again
Tip1:hello
Lesson 50
Some, any - चा इंग्रजीत योग्य वापर शिका
टिप
He has some oranges = त्याच्याकडे काही संत्री आहेत.
अनेकवचन किंवा अगणनीय वस्तूंसोबत, सकारात्मक वाक्यांमध्ये some आणि प्रश्नार्थक किंवा नकारात्मक वाक्यांमध्ये any वापरले जाते
Does he have any oranges? = काय त्याच्याकडे संत्री आहेत?
मिसिंग शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
He has ______
a
any
मिसिंग शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
He doesn't have ______
a
some
'त्याच्याकडे काही पैसे आहेत' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? (1 पर्याय निवडा);
He has any money
He has a money
He has some money
He has many money
मिसिंग शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
They don't have ______
a
any
मिसिंग शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
There is ______
a
the
some
मिसिंग शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
Does she have ______
some
a
any
much
मिसिंग शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
She doesn't have ______
a
any
मिसिंग शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
I have ______
a
any
some
much
मिसिंग शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
I don't have any skirts, but I have ______
a
any
some
much
=
!
ऐका
टिप
पुढील शब्द