What do you do? (आपल्या कामाविषयी सांगणे)
try Again
Tip1:hello
Lesson 52
What do you do? (आपल्या कामाविषयी सांगणे)
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
I am ______
a
an
the
'मी बंगलोरमधील एका सॉफ्टवेयर कंपनी मध्ये काम करते' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
I work at a software company in Bangalore
I am work at a software company in Bangalore
I have work at a software company in Bangalore
I work at software company in Bangalore
तो एका सॉफ्टवेअर कंपनीमध्ये काम करतो
  • works
  • at
  • software company
  • He
  • a
  • is
  I=मी
  take=घेतो/घेते
  the bus=बस
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  I ______
  take
  am take
  takes
  have take
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  I take the train ______
  work
  to work
  on work
  to the work
  गाळलेला शब्द चुनकर, रिक्त स्थान भरिये
  I work at a school. I am ______
  a doctor
  a teacher
  teacher
  a dentist
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  I am a waiter. I work ______
  at a school
  at a restaurant
  at a hospital
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  I take ______
  the metro to work
  the metro to working
  the metro on work
  the metro to the work
  'मी स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये एक लिपिक आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  I am clerk at the State Bank of India.
  I am a clerk at the State Bank of India.
  I am the clerk at the State Bank of India.
  I am a clerk on the State Bank of India.
  I=मी
  go=जातो/जाते
  to work=कामावर/कामासाठी
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  I ______
  goes
  go
  am go
  माझे पती 8 वाजता कामावर जातात
  • at 8 AM
  • goes
  • work
  • to
  • My
  • husband
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  Neha ______
  go to work
  goes to work
  goes work
  goes to the work
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  My mother is ______
  house wife
  a house wife
  I get=मला मिळतो
  a good=एक चांगला/चांगली
  संवाद ऐका
  Hi I am Shalini. I work at a software company in Bangalore.
  I go to work at 8 AM.
  I get a good salary. I like my job.
  हाय मी शालिनी आहे. मी बंगलोरमध्ये सॉफ्टवेअर कंपनी मध्ये कार्यरत आहे.
  मी सकाळी 8 वाजता कामावर जाते.
  मला चांगला पगार मिळतो. मला माझे काम आवडते.


  True (बरोबर) OR False (चूक) सांगा 'Shalini goes to work at 2 PM'
  बरोबर (TRUE)
  चूक (FALSE)
  बरोबर कि चूक सांगा. 'Shalini works at a software company in Pune.'
  बरोबर (TRUE)
  चूक (FALSE)
  True (बरोबर) OR False (चूक) सांगा 'Shalini does not get a good salary'
  बरोबर (TRUE)
  चूक (FALSE)
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  वेतन/पगार
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  I ______
  likes
  like
  am like
  माझ्या वडिलांना चांगला पगार मिळतो.
  • gets
  • a
  • My
  • father
  • good salary
  • get
  काय आपण इन्फोसिसमध्ये काम करता?
  • you
  • do
  • at
  • Infosys
  • work
  • works
  'काय विकास स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये प्रबंधक आहे?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  Is Vikas a manager at the State Bank of India?
  Does Vikas a manager at the State Bank of India?
  Has Vikas a manager at the State Bank of India?
  Do Vikas a manager at the State Bank of India?
  'काय शालिनीला चांगला पगार मिळतो?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  Is Shalini get a good salary?
  Does Shalini get a good salary?
  Does Shalini gets a good salary?
  Has Shalini gets a good salary?
  काय आपल्याला आपली नोकरी पसंद आहे?
  • you
  • are
  • like
  • your
  • do
  • job?
  मी इन्फोसिसमध्ये काम करत नाही
  • don't
  • at
  • work
  • I
  • Infosys
  • am
  शालिनी शिक्षिका नाही
  • don't
  • doesn't
  • is
  • a teacher
  • not
  • Shalini
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  Ankit ______
  not works
  doesn't work
  doesn't works
  संवाद ऐका
  Hi I am Ankit. I am a manager at State Bank of India in Delhi.
  I go to work at 9 AM.
  My office is very big. I like my job.
  हाय, मी अंकित आहे. मी दिल्लीमध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये एक व्यवस्थापक आहे.
  मी 9 वाजता कामावर जातो.
  माझे कार्यालय खूप मोठे आहे. मला माझे काम आवडते.


  What=काय
  do=आहे
  you=आपण
  टिप
  What do you do? = आपण काय करता?
  What is your name? = आपले नाव काय आहे?
  सामान्य वर्तमान काळात, जर प्रश्नामध्ये क्रियापद असेल (do = करणे) तर प्रश्नार्थक शब्दाच्या नंतर do/does लागते.
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  What ______
  is you do?
  are you do?
  do you do?
  does you do?
  आपण काय करता?
  • do
  • you
  • what
  • do
  • does
  • are
  What=काय
  does=आहे
  she=ती
  टिप
  What do you do? = आपण काय करता?
  I, you, we, they = What do
  What does she do? = ती काय करते?
  He, she, it = What does
  I What do I do?
  You What do you do?
  We What do we do?
  They What do they do?
  He What does he do?
  She What does she do?
  It What does it do?
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  What ______
  do
  does
  is
  अंकित काय करतो?
  • do?
  • Ankit
  • is
  • What
  • does
  • are
  आपली आई काय करते?
  • do?
  • your
  • What
  • mother
  • does
  • is
  माझी आई गृहिणी नाही.
  • is
  • do
  • a
  • not
  • my mother
  • housewife
  मी 10 वाजता कामावर जाते.
  • go
  • work
  • at
  • 10
  • to
  • I
  मी एका हॉटेलमध्ये काम करतो.
  • work
  • at
  • I
  • am
  • a
  • hotel
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द