What do you do? (आफ्नो काम बारे बताउनु)
try Again
Tip1:hello
Lesson 52
What do you do? (आफ्नो काम बारे बताउनु)
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
I am ______
a
an
the
'म काठमाण्डौंमा एउटा साँफ्टवेयर कम्पनीमा काम गर्छु.' को अंग्रेजीमा अनुवाद के हुन्छ ? ;
I work at a software company in Kathmandu.
I am work at a software company in Kathmandu.
I have work at a software company in Kathmandu.
I work at software company in Kathmandu.
ऊ एउटा साँफ्टवेयर कम्पनीमा काम गर्छ.
  • works
  • at
  • software company.
  • He
  • a
  • is
  I=
  take=लिन्छु
  the bus=बस
  उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
  I ______
  take
  am take
  takes
  have take
  उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
  I take the train ______
  work
  to work
  on work
  to the work
  उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
  I work at a school. I am ______
  a doctor
  a teacher
  teacher
  a dentist
  उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
  I am a waiter. I work ______
  at a school
  at a restaurant
  at a hospital
  उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
  I take ______
  the metro to work
  the metro to working
  the metro on work
  the metro to the work
  'म नेपाल बैंकमा एउटा क्लर्क हो.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
  I am clerk at Nepal Bank.
  I am a clerk at Nepal Bank.
  I am the clerk at Nepal Bank.
  I am a clerk on Nepal Bank.
  I=
  go=जान्छु
  to work=काममा/कामको लागि
  उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
  I ______
  goes
  go
  am go
  going
  मेरो पति ८ बजे काममा जान्छ.
  • at 8 AM.
  • goes
  • work
  • to
  • My
  • husband
  उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
  Neha ______
  go to work
  goes to work
  goes work
  goes to the work
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  My mother is ______
  housewife
  a housewife
  the housewife
  I get=म पाउँछु
  a good=एउटा राम्रो
  डायलॉग सुन्नुस्
  Hi I am Shalini. I work at a software company in Kathmandu. I go to work at 8 AM. I get a good salary. I like my job.
  हाई म शालिनी हो. म काठमाण्डौंमा साँफ्वेयर कम्पनीमा काम गर्छु. म बिहान ८ बजे काममा जान्छु. म राम्रो तलब पाउँछु. मलाई मेरो काम मनपर्छ.


  True (ठीक) OR False (बेठीक) भन्नुस् . 'Shalini goes to work at 2 PM'
  ठीक (TRUE)
  बेठीक (FALSE)
  ठीक वा बेठीक भन्नुस् 'Shalini works at a software company in Pokhara.'
  ठीक (TRUE)
  बेठीक (FALSE)
  True (ठीक) OR False (बेठीक) भन्नुस् 'Shalini does not get a good salary'
  ठीक (TRUE)
  बेठीक (FALSE)
  अंग्रेज़ीमा अनुवाद गर्नुहोस्
  पैसा
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  I ______
  likes
  like
  am like
  liking
  मेरो बुबाले राम्रो तलब पाउँनु हुन्छ.
  • gets
  • a
  • My
  • father
  • good salary.
  • get
  के तपाई इनफ़ोसिसमा काम गर्नुहुन्छ ?
  • you
  • do
  • at
  • Infosys?
  • work
  • works
  'के विकास नेपाल बैंकमा मेनेजर हो? ' को अंग्रेजीमा अनुवाद के हुन्छ?;
  Is Vikas a manager at Nepal Bank?
  Does Vikas a manager at Nepal Bank?
  Has Vikas a manager at Nepal Bank?
  Do Vikas a manager at Nepal Bank?
  'के शालिनीले राम्रो तलब पाउँछ?' को अंग्रेजिमा अनुवाद के हुन्छ​?;
  Is Shalini get a good salary?
  Does Shalini get a good salary?
  Does Shalini gets a good salary?
  Has Shalini gets a good salary?
  के तपाईलाई आफ्नो काम मनपर्छ?
  • you
  • are
  • like
  • your
  • do
  • job?
  म इनफ़ोसिस मा काम गर्दिन.
  • don't
  • at
  • work
  • I
  • Infosys.
  • am
  शालिनी टीचर होइन .
  • don't
  • doesn't
  • is
  • a teacher.
  • not
  • Shalini
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  Ankit ______
  not works
  doesn't work
  doesn't works
  is not work
  डायलॉग सुन्नुस्
  Hi I am Ankit. I am a manager at Nepal Bank in Kathmandu.
  I go to work at 9 AM. My office is very big. I like my job.
  हाई, म अंकित. म काठमाण्डौंमा नेपाल बैंकको एउटा प्रबंधक हूँ. म 9 बजे काममा जान्छु. मेरो कार्यालय एकदम ठूलो छ. मलाई मेरो काम मनपर्छ.


  What=के
  do=
  you=तपाई
  टिप
  What do you do? = तपाई के गर्नु हुन्छ?
  What is your name? = तपाईको नाम के हो?
  सामान्य वर्तमान कालमा, यदि प्रश्नमा क्रिया छ (do = गर्नु) भने प्रश्नवाचक शब्द पछि do/does लाग्छ .
  उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
  What ______
  is you do?
  are you do?
  do you do?
  does you do?
  तपाई के गर्नु हुन्छ?
  • do
  • you
  • what
  • do?
  • does?
  • are
  What=के
  does=
  she=
  टिप
  What do you do? = तपाई के गर्नु हुन्छ?
  I, you, we, they = What do
  What does she do? = ऊ के गर्छ?
  He, she, it = What does
  i what do i do?
  you what do you do?
  we what do we do?
  they what do they do?
  he what does he do?
  she what does she do?
  it what does it do?
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  What ______
  do
  does
  is
  doing
  अंकित के गर्छ?
  • do?
  • Ankit
  • is
  • What
  • does
  • are
  तपाईको आमा के गर्नुहुन्छ ?
  • do?
  • your
  • What
  • mother
  • does
  • is
  मेरो आमा गृहणी होइन.
  • is
  • do
  • a
  • not
  • my mother
  • housewife.
  म 10 बजे काममा जान्छु.
  • go
  • work
  • at
  • 10.
  • to
  • I
  म एउटा होटेलमा काम गर्छु.
  • work
  • at
  • I
  • am
  • a
  • hotel.
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द