Present tense practice (सामान्य वर्तमान काल को अभ्यास)
try Again
Tip1:hello
Lesson 53
Present tense practice (सामान्य वर्तमान काल को अभ्यास)
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
I ______
go to school
am go to school
going to school
have go to school
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
I ______
doesn't go
don't go
am not go
don't goes
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
You ______
works
are work
working
work
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
You ______
doesn't like
are not like
don't like
not liking
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
We ______
check
are check
checks
checking
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
Please ______
answers
answer
do answer
answering
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
They ______
are play
plays
play
playing
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
She ______
doesn't go
don't go
is not go
doesn't goes
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
Ramesh ______
don't like
doesn't like
doesn't likes
is not like
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
Ankit and Neha ______
likes
like
are like
is like
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
My parents ______
goes
go
are go
going
के नेहालाई उसको बहिनी मनपर्छ?
  • Neha
  • Does
  • like
  • likes
  • her sister?
  • is
  के सिंहले घास खान्छ?
  • a
  • eat
  • lion
  • grass?
  • does
  • is
  के शीला तपाईको टीचर हो ?
  • Sheela
  • is
  • teacher?
  • does
  • your
  के तपाई गूगलमा काम गर्नुहुन्छ ?
  • work
  • google?
  • at
  • do
  • you
  • are
  के तपाई शनिबार स्कुल जानु हुन्छ?
  • you
  • school
  • go to
  • are
  • on Saturdays?
  • do
  के तपाईको आमा संधै खाना पकाउनु हुन्छ?
  • your mother
  • cooks
  • cook
  • every day?
  • does
  • is
  के नेहालाई आइसक्रीम मनपर्छ?
  • is
  • like
  • Neha
  • ice cream?
  • does
  • likes
  के ऊ सोमबार क्रिकेट खेल्छ?
  • on Mondays?
  • he
  • does
  • is
  • play
  • cricket
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द