ଇଂରାଜୀ ରେ ନିଜ ର ଦୈନିକ ନିତ୍ୟକର୍ମ ବିସୟରେ କହିବା ଶିଖନ୍ତୁ
try Again
Tip1:hello
Lesson 54
ଇଂରାଜୀ ରେ ନିଜ ର ଦୈନିକ ନିତ୍ୟକର୍ମ ବିସୟରେ କହିବା ଶିଖନ୍ତୁ
'ସେ ସକାଳ 8 ଟା ବେଳେ ଗାଧାଏ.' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ.
He takes a shower at 8:00 AM.
He does a shower at 8:00 AM.
'ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ.' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ.
He goes to work at twelve o'clock.
He has breakfast at twelve o'clock.
'ସଠିକ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ ' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ.
She gets up at 7 o'clock.
She checks her emails at 7 o'clock.
ଉପଯୁକ୍ତ ଶଣ୍ଡ ର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
I ______
get up
gets up
am get up
getting up
ଟିପ୍
ମୁଁ ସକାଳ 8 ଟା ବେଳେ ଉଠେ. = I get up at 8 in the morning.
ମୁଁ 12 ଟା ବେଳେ କାମ କୁ ଯାଏ. = I go to work at 12 o'clock.
ନିତିଦିନିୟା କାମ ର ବର୍ଣନା ସାମାନ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ (present tense) ରେ କରା ଯାଏ.
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
I ______
has breakfast
have breakfast
am have breakfast
having breakfast
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
I ______
takes a shower
am take a shower
taking a shower
take a shower
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
He ______
go to work
goes to work
is go to work
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
Amit ______
have dinner
is have dinner
has dinner
What time=କେତେ ବେଳେ
do you=ଆପଣ
What time=କେତେ ବେଳେ
do you=ଆପଣ
'ଆପଣ କେତେ ବେଳେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି?' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ.;
What time do you taking a shower?
What time do you take a shower?
What time do you are take a shower?
What time are you take a shower?
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
______
What time do you
what times do you
What time are you
When are you
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
______
What time is
What time do
What time does
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
She ______
has lunch
have lunch
is have lunch
is do lunch
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
We ______
go to sleep
goes to sleep
going to sleep
are go to sleep
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
I ______
am go to sleep
go to sleep
going to sleep
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
I ______
am watch TV
is watch TV
watch TV
watching TV
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
Does she ______
watches TV
watching TV
watch TV
to get up ଉଠିବା
to brush ଦାନ୍ତ ଘଷିବା
to take a shower ସ୍ନାନ କରିବା
to have breakfast ଜଳଖିଆ ଖାଇବା
to go to work କାମ କୁ ଯିବା
to have lunch ଲନ୍ଚ୍ କରିବା
to watch tv tv ଦେଖିବା
to have dinner ଡିନର ଖାଇବା
to go to sleep ସୋଇବା
to get ready ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା
ମୁଁ 7 ଟା ବେଳେ ଉଠେ.
  • get
  • getting
  • up
  • at 7 AM
  • I
  • am
  ଆପଣ କେତେ ବେଳେ ରେଡି ହୁଅନ୍ତି?
  • do
  • what time
  • get ready
  • you
  • are
  • getting ready
  ମୁଁ 8 ଟା ବେଳେ ଡିନର ଖାଏ.
  • I
  • am
  • at
  • 8 o'clock
  • have dinner
  • on
  =
  !
  ଶୁଣନ୍ତୁ
  ଟିପ୍
  ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ