ஆங்கிலத்தில் தன்னுடைய நடைமுறை பழக்க வழக்கங்களை கூறுங்கள்
try Again
Tip1:hello
Lesson 54
ஆங்கிலத்தில் தன்னுடைய நடைமுறை பழக்க வழக்கங்களை கூறுங்கள்
'அவன் காலை 8 மணிக்குக் குளிப்பான்' இதை ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்
He takes a shower at 8:00 AM
He does a shower at 8:00 AM
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
He goes to work at twelve o'clock
He has breakfast at twelve o'clock
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
She gets up at 7 o'clock.
She checks her emails at 7 o'clock.
பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
I ______
get up
gets up
am get up
getting up
குறிப்பு
நான் காலை 8 மணிக்கு எழுந்திருக்கிறேன் = I get up at 8 in the morning
நான் 12 மணிக்கு வேலைக்குப் போவேன் = I go to work at 12 o'clock
தினசரி செய்யும் வேலைகளின் விவரம் எப்போதும் சாதாரண நிகழ் காலத்தில் (Present Tense) கூறப் படும்
பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
I ______
has breakfast
have breakfast
am have breakfast
having breakfast
பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
I ______
takes a shower
am take a shower
taking a shower
take a shower
பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
He ______
go to work
goes to work
is go to work
பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
Amit ______
have dinner
is have dinner
has dinner
What time=எத்தனை மணிக்கு
do you=நீங்கள்
get up?=எழுந்திருப்பீர்கள்?
What time=எத்தனை மணிக்கு
do you=நீங்கள்
go to work?=வேலைக்குப் போவீர்கள்?
'நீங்கள் எத்தனை மணிக்குக் குளிப்பீர்கள்?' இதன் ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பு என்ன?;
What time do you taking a shower?
What time do you take a shower?
What time do you are take a shower?
What time are you take a shower?
பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
______
What time do you
what times do you
What time are you
When are you
பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
______
What time is
What time do
What time does
What time has
பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
She ______
has lunch
have lunch
is have lunch
is do lunch
பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
We ______
go to sleep
goes to sleep
going to sleep
are go to sleep
பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
I ______
am go to sleep
go to sleep
going to sleep
பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
I ______
am watch TV
is watch TV
watch TV
watching TV
பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
Does she ______
watches TV
watching TV
watch TV
To get up எழுந்திருக்க
To brush துலக்க
To take a shower குளிக்க
To have breakfast காலை உணவு சாப்பிட
To go to work வேலைக்கு செல்ல
To have lunch மதிய உணவு உண்ண
To watch tv tv பார்க்க
To have dinner இரவு உணவு சாப்பிட
To go to sleep தூங்கச் செல்ல
To get ready தயாராக
நான் ஏழு மணிக்கு எழுந்திருப்பேன். இதை​ ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்.
  • get
  • getting
  • up
  • at 7 AM
  • I
  • am
  நீங்கள் எத்தனை மணிக்குத் தயாராவீர்கள்? இதை​ ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்.
  • do
  • what time
  • get ready
  • you
  • are
  • getting ready
  நான் 8 மணிக்குச் சாப்பாடு சாப்பிடுவேன். இதை​ ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்.
  • I
  • am
  • at
  • 8 o'clock
  • have dinner
  • on
  =
  !
  கேளுங்கள்
  குறிப்பு
  அடுத்த வார்த்தை