अंग्रेज़ीमा आफ्नु दिनचर्या बताउनु
try Again
Tip1:hello
Lesson 54
अंग्रेज़ीमा आफ्नु दिनचर्या बताउनु
'ऊ बिहान ८ बजे नुहाउछ.' को अंग्रेजीमा अनुवाद के हो ?
He takes a shower at 8:00 AM.
He does a shower at 8:00 AM.
सही आँप्शन छनौट गर्नुहोस्.
He goes to work at twelve o'clock.
He has breakfast at twelve o'clock.
ठीक आँप्शन छनौट गर्नुहोस्.
She gets up at 7 o'clock.
She checks her emails at 7 o'clock.
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
I ______
get up
gets up
am get up
getting up
टिप
म बिहान 8 बजे उठ्छु = I get up at 8 in the morning
म 12 बजे काममा जान्छु = I go to work at 12 o'clock
संधै गरिने कामहरूको वर्णन जहिले पनि सामान्य वर्तमान कालमा गरिन्छ. (Present Tense)
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
I ______
has breakfast
have breakfast
am have breakfast
having breakfast
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
I ______
takes a shower
am take a shower
taking a shower
take a shower
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
He ______
go to work
goes to work
is go to work
going to work
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
Amit ______
have dinner
is have dinner
has dinner
having dinner
What time=कति बजे
do you=छ तपाई
What time=कति बजे
do you=छ तपाई
'तपाई कति बजे नुहाउनु हुन्छ? ' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद के हुन्छ? (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस्).;
What time do you taking a shower?
What time do you take a shower?
What time do you are take a shower?
What time are you take a shower?
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
______
What time do you
what times do you
What time are you
When are you
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
______
What time is
What time do
What time does
What time has
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
She ______
has lunch
have lunch
is have lunch
is do lunch
छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस् .
We ______
go to sleep
goes to sleep
going to sleep
are go to sleep
छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.
I ______
am go to sleep
go to sleep
going to sleep
छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.
I ______
am watch TV
is watch TV
watch TV
watching TV
छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.
Does she ______
watches TV
watching TV
watch TV
to get up उठ्नु
to brush ब्रश गर्नु
to take a shower नुहाउनु
to have breakfast खाजा खानु
to go to work काममा जानु
to have lunch खाना खानु
to watch tv tv हेर्नु
to have dinner रातीको खाना खानु
to go to sleep सुत्नु
to get ready तयार हुनु
म सात बजे उठछु.
  • get
  • getting
  • up
  • at 7 AM.
  • I
  • am
  तपाई कति बजे तयार हुनुहुन्छ?
  • do
  • what time
  • get ready?
  • you
  • are
  • getting ready
  म ८ बजे खाना खान्छु.
  • I
  • am
  • at
  • 8 o'clock.
  • have dinner
  • on
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द