ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങളുടെ ദിനചര്യ പറയുക
try Again
Tip1:hello
Lesson 54
ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങളുടെ ദിനചര്യ പറയുക
അവൻ രാവിലെ 8 മണിക്ക് കുളിക്കും
He takes a shower at 8:00 AM
He does a shower at 8:00 AM
ശരിയായ ചോയ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
He goes to work at twelve o'clock
He has breakfast at twelve o'clock
ശരിയായ ചോയ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
She gets up at 7 o'clock.
She checks her emails at 7 o'clock.
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
I ______
get up
gets up
am get up
getting up
ടിപ്
ഞാൻ 8 മണിക്ക് എണീക്കും = I get up at 8 in the morning
ഞാൻ 12 മണിക്ക് ജോലിക്ക് പോകും = I go to work at 12 o'clock
എന്നും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ സാമാന്യ വർത്തമാന കാലത്തിൽ പറയുന്നു (Present Tense)
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
I ______
has breakfast
have breakfast
am have breakfast
having breakfast
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
I ______
takes a shower
am take a shower
taking a shower
take a shower
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
He ______
go to work
goes to work
is go to work
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
Amit ______
have dinner
is have dinner
has dinner
What time=എത്ര മണിക്ക്
do you=നിങ്ങൾ
What time=എത്ര മണിക്ക്
do you=നിങ്ങൾ
'നിങ്ങൾ എത്ര മണിക്ക് കുളിക്കുന്നു?' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തര്ജ്ജമ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. (ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
What time do you taking a shower?
What time do you take a shower?
What time do you are take a shower?
What time are you take a shower?
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
______
What time do you
what times do you
What time are you
When are you
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
______
What time is
What time do
What time does
What time has
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
She ______
has lunch
have lunch
is have lunch
is do lunch
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
We ______
go to sleep
goes to sleep
going to sleep
are go to sleep
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
I ______
am go to sleep
go to sleep
going to sleep
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
I ______
am watch TV
is watch TV
watch TV
watching TV
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
Does she ______
watches TV
watching TV
watch TV
to get up എഴുന്നേൽക്കുക
to brush ബ്രഷ് ചെയ്യുക
to take a shower കുളിക്കുക
to have breakfast പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിക്കുക
to go to work ജോലിക്ക് പോകുക
to have lunch ഭക്ഷണം കഴിക്കുക
to watch tv tv കാണുക
to have dinner അത്താഴം കഴിക്കുക
to go to sleep ഉറങ്ങുക
to get ready തയ്യാറാകുക
ഞാൻ ഏഴു മണിക്ക് എഴുന്നേല്‍ക്കും
  • get
  • getting
  • up
  • at 7 AM
  • I
  • am
  നിങ്ങൾ എത്ര മണിക്ക് തയ്യാറാകും?
  • do
  • what time
  • get ready
  • you
  • are
  • getting ready
  ഞാൻ 8 മണിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കും.
  • I
  • am
  • at
  • 8 o'clock
  • have dinner
  • on
  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്