इंग्रजीत आपली दिनचर्या सांगा
try Again
Tip1:hello
Lesson 54
इंग्रजीत आपली दिनचर्या सांगा
'तो सकाळी 8 वाजता अंघोळ करतो.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?
He takes a shower at 8:00 AM
He does a shower at 8:00 AM
योग्य पर्याय निवडा
He goes to work at twelve o'clock
He has breakfast at twelve o'clock
योग्य पर्याय निवडा
She gets up at 7 o'clock.
She checks her emails at 7 o'clock.
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
I ______
get up
gets up
am get up
getting up
टिप
मी सकाळी 8 वाजता उठतो = I get up at 8 in the morning
मी 12 वाजता कामावर जातो = I go to work at 12 o'clock
रोज केल्या जाणाऱ्या कामांचे वर्णन सामान्य वर्तमान काळात केले जाते. (present tense)
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
I ______
has breakfast
have breakfast
am have breakfast
having breakfast
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
I ______
takes a shower
am take a shower
taking a shower
take a shower
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
He ______
go to work
goes to work
is go to work
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
Amit ______
have dinner
is have dinner
has dinner
What time=किती वाजता
do you=आपण आहात
What time=किती वाजता
do you=आपण आहात
'आपण किती वाजता अंघोळ करता?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
What time do you taking a shower?
What time do you take a shower?
What time do you are take a shower?
What time are you take a shower?
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
______
What time do you
what times do you
What time are you
When are you
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
______
What time is
What time do
What time does
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
She ______
has lunch
have lunch
is have lunch
is do lunch
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
We ______
go to sleep
goes to sleep
going to sleep
are go to sleep
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
I ______
am go to sleep
go to sleep
going to sleep
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
I ______
am watch TV
is watch TV
watch TV
watching TV
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
Does she ______
watches TV
watching TV
watch TV
to get up उठणे
to brush दात घासणे
to take a shower अंघोळ करणे
to have breakfast नाष्टा करणे
to go to work कामावर जाणे
to have lunch जेवण करणे
to watch tv tv बघणे
to have dinner रात्रीचे जेवण घेणे
to go to sleep झोपणे
to get ready तयार होणे
मी सात वाजता उठतो
  • get
  • getting
  • up
  • at 7 AM
  • I
  • am
  आपण किती वाजता तयार होता?
  • do
  • what time
  • get ready
  • you
  • are
  • getting ready
  मी 8 वाजता जेवते.
  • I
  • am
  • at
  • 8 o'clock
  • have dinner
  • on
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द