ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਦੱਸੋ
try Again
Tip1:hello
Lesson 54
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਦੱਸੋ
ਉਹ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ
He takes a shower at 8:00 AM
He does a shower at 8:00 AM
'ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਚੁਣੋ' ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
He goes to work at twelve o'clock
He has breakfast at twelve o'clock
'ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਚੁਣੋ' ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
She gets up at 7 o'clock.
She checks her emails at 7 o'clock.
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ, ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
I ______
get up
gets up
am get up
getting up
ਟਿਪ
ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਹਾਂ = I get up at 8 in the morning
ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ = I go to work at 12 oclock
ਰੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਧਾਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (Present Tense)
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ, ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
I ______
has breakfast
have breakfast
am have breakfast
having breakfast
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ, ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
I ______
takes a shower
am take a shower
taking a shower
take a shower
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ, ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
He ______
go to work
goes to work
is go to work
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ, ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
Amit ______
have dinner
is have dinner
has dinner
What time=ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ
do you=ਹੋ ਤੁਸੀ
What time=ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ
do you=ਹੋ ਤੁਸੀਂ
'ਤੁਸੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋ?' ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਠੀਕ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ;
What time do you taking a shower?
What time do you take a shower?
What time do you are take a shower?
What time are you take a shower?
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ, ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
______
What time do you
what times do you
What time are you
When are you
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ, ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
______
What time is
What time do
What time does
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ, ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
She ______
has lunch
have lunch
is have lunch
is do lunch
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ, ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
We ______
go to sleep
goes to sleep
going to sleep
are go to sleep
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ, ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
I ______
am go to sleep
go to sleep
going to sleep
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ, ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
I ______
am watch TV
is watch TV
watch TV
watching TV
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ, ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
Does she ______
watches TV
watching TV
watch TV
to get up ਉੱਠਣਾ
to brush ਬਰਸ਼ ਕਰਣਾ
to take a shower ਨਹਾਉਣਾ
to have breakfast ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਣਾ
to go to work ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ
to have lunch ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ
to watch tv tv ਦੇਖਣਾ
to have dinner ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ
to go to sleep ਸੌਣਾ
to get ready ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ
ਮੈਂ ਸੱਤ ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਹਾਂ.
  • get
  • getting
  • up
  • at 7 AM
  • I
  • am
  ਤੁਸੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ?
  • do
  • what time
  • get ready?
  • you
  • are
  • getting ready
  ਮੈਂ 8 ਵਜੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ.
  • I
  • am
  • at
  • 8 o'clock
  • have dinner
  • on
  =
  !
  ਸੁਣੋ
  ਟਿਪ
  ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ