நேரம் சொல்ல கற்றுக் கொள்ளுங்கள்
try Again
Tip1:hello
Lesson 55
நேரம் சொல்ல கற்றுக் கொள்ளுங்கள்
What=என்ன
time=நேரம்
'என்ன நேரம் ஆகிறது?' இதை ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்;
What time is it?
What time is?
Whats time is it?
When time is it?
என்ன நேரம் ஆகிறது?
  • time
  • it
  • is
  • what
  • when
  'ஆறு மணி இருபத்தைந்து நிமிடங்கள் ஆகிறது ' இதை ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்;
  It is 5:25
  It is 6:25
  It is 8:25
  It is 9:25
  குறிப்பு
  It is 6:25 = ஆறு மணி இருபத்தைந்து நிமிடங்கள் ஆகிறது
  It is 7:15 = ஏழு மணி பதினைந்து நிமிடங்கள் ஆகிறது
  ஆடியோவைக் கேட்டு, சரியான மொழி பெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யவும் 'It is 8:23' ;
  எட்டு மணி இருபத்து மூன்று நிமிடங்கள் ஆகிறது
  எட்டு மணி நாற்பத்தி இரண்டு நிமிடங்கள் ஆகிறது
  ஏழு மணி முப்பத்தி ஒன்று நிமிடங்கள் ஆகிறது
  ஒன்பது மணி இருபத்து மூன்று நிமிடங்கள் ஆகிறது
  குறிப்பு
  எட்டு மணி நாற்பத்தி இரண்டு நிமிடங்கள் = 8:42 (eight forty-two)
  ஒன்பது மணி இருபத்து மூன்று நிமிடங்கள் = 9:23 (nine twenty-three)
  நேரம் சொல்ல, முதலில் மணியைக் குறிக்கும் எண்களை சொல்ல வேண்டும், பின்னர் நிமிடங்கள் குறிக்கும் எண்கள் சொல்ல வேண்டும்
  குறிப்பு
  =
  6:25 - Six twenty-five

  8:05 - Eight O-five

  9:11 - Nine eleven

  2:34 - Two thirty-four
  =
  நேரம் சொல்ல, முதலில் மணியைக் குறிக்கும் எண்களை சொல்ல வேண்டும், பின்னர் நிமிடங்கள் குறிக்கும் எண்கள் சொல்ல வேண்டும்
  ஐந்து மணி பதினைந்து நிமிடங்கள் ஆகிறது
  • has
  • it
  • 5:15
  • is
  • are
  குறிப்பு
  =
  10:00 - Ten o'clock5:00 - Five o'clock1:00 - One o'clock
  =
  நிமிடங்கள் வராதபோது 'o'clock' பயன்படுத்தப்படும்
  குறிப்பு
  10:00 = It is 10 o'clock
  10:00 = It is 10
  இரண்டு முறைகளும் சரி
  பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
  It ______
  is 8:25 o'clock
  is 8:25
  'இரண்டு மணி பன்னிரண்டு நிமிடங்கள் ஆகிறது' இதை ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்;
  It is 2:12
  It are 2:12
  It is 2:12 o'clock
  Its 2:12
  குறிப்பு
  7:15 PM = மாலை ஏழு மணி பதினைந்து நிமிடங்கள்
  Seven fifteen in the evening
  7:15 AM = காலை ஏழு மணி பதினைந்து நிமிடங்கள்
  Seven fifteen in the morning. நாளின் மதியம் 12 மணியில் இருந்து இரவு 11 மணி 59 நிமிடங்கள் வரை PM பயன்படுத்தப்படும். இரவு 12 மணியில் இருந்து நாளின் 11 மணி 59 நிமிடங்கள் வரை AM பயன்படுத்தப்படும்.
  'நான் காலை 7 மணி 15 நிமிடங்கள் ஆனவுடன் எழுந்திருப்பேன்' இதை ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்;
  I get up at 7:15 o'clock
  I get up at 7:15 PM
  I get up at 7:15 AM
  I get up at 7:15 in the evening
  'நான் மதியம் இரண்டு மணிக்கு சாப்பாடு சாப்பிடுவேன்' இதை ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்;
  I have lunch at 2 o'clock in the afternoon
  I have lunch at 2 o'clock at night
  I have lunch at 2 o'clock in the morning
  I have lunch at 2 AM
  'நான் மாலை ஏழு மணிக்கு நடைப்பயிற்சி போவேன்' இதை ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்;
  I go for a walk at 7 in the evening
  I go for a walk at 7 in the morning
  I go for a walk at 7 AM
  I go for a walk at 7 in evening
  குறிப்பு
  ஏழேகால் (ஏழு மணி பதினைந்து நிமிடங்கள்) = Quarter past seven (7:15)
  15 நிமிடங்களை quarter என்று கூட சொல்லுவார்கள். ஏழு மணி பதினைந்து நிமிடங்கள் = Quarter past seven
  ஆறே முக்கால் (ஏழு மணிக்கு பதினைந்து நிமிடங்கள்) = Quarter to seven (6:45)
  ஏழு மணிக்கு பதினைந்து நிமிடங்கள் = Quarter to seven
  குறிப்பு
  ஏழரை (ஏழு மணி முப்பது நிமிடங்கள்) = Half past seven (7:30)
  30 நிமிடங்களை 'half' என்று கூட சொல்லுவார்கள். ஏழு மணி முப்பது நிமிடங்கள் = Half past
  =
  நான் ஏழு பதினைந்திற்குக் குளிக்க போவேன். இதை ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்.
  • I take a shower
  • at
  • quarter past
  • half to
  • seven
  • half past
  நான் ஒன்பதரை மணிக்கு காலை உணவு சாப்பிடுவேன்.
  • at
  • I have breakfast
  • nine
  • half past
  • quarter past
  • half to
  குறிப்பு
  ஏழு மணி ஐந்து நிமிடங்கள் = Five past seven (7:05)
  ஏழு மணிக்கு ஐந்து நிமிடங்கள் = Five to seven (6:55)
  'ஐந்து மணி பதிமூன்று நிமிடங்கள்' இதை ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்;
  Thirteen to five
  Thirteen past five
  Five past thirteen
  Five to thirteen
  'எட்டு மணிக்கு ஐந்து நிமிடங்கள் உள்ளன' இதை ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்;
  Five past eight
  Five to eight
  Eight past five
  Eight to five
  'நான் ஒன்பது இருபத்தைந்திற்கு செய்திகள் பார்ப்பேன்' இதை ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்;
  I watch the news at twenty five past nine
  I watch the news at twenty five to nine
  I watch the news at twenty nine past five
  I watch the news on twenty five past nine
  =
  !
  கேளுங்கள்
  குறிப்பு
  அடுத்த வார்த்தை