സമയം പറയാൻ പഠിക്കുക
try Again
Tip1:hello
Lesson 55
സമയം പറയാൻ പഠിക്കുക
What=എന്ത്
time=സമയം
'സമയം എന്തായി?' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക;
What time is it?
What time is?
Whats time is it?
When time is it?
സമയം എന്തായി??
  • time
  • it
  • is
  • what
  • when
  'ആറ് കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയി' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക;
  It is 5:25
  It is 6:25
  It is 8:25
  It is 9:25
  ടിപ്
  It is 6:25 = ആറ് കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയി
  It is 7:15 = ഏഴു കഴിഞ്ഞു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയി
  ഓഡിയോ കേട്ട്, മലയാളത്തിലെ ശരിയായ വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക 'It is 8:23' ;
  എട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തിമൂന്നു മിനിറ്റ് ആകുന്നു
  എട്ട് കഴിഞ്ഞു നാല്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് ആകുന്നു
  ഏഴു കഴിഞ്ഞു മുപ്പത്തിയൊന്നു മിനിറ്റ് ആകുന്നു
  ഒൻപത് കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആകുന്നു
  ടിപ്
  എട്ട് കഴിഞ്ഞു നാല്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് = 8:42 (eight forty-two)
  ഒൻപത് കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റ് = 9:23 (nine twenty-three)
  സമയം പറയുന്നതിനായി, ആദ്യം മണിക്കൂർ പറയുക പിന്നെ മിനിറ്റ് പറയുക
  ടിപ്
  =
  6:25 - six twenty-five

  8:05 - eight O-five

  9:11 - nine eleven

  2:34 - two thirty-four
  =
  സമയം പറയുന്നതിനായി, ആദ്യം മണിക്കൂർ പറയുക പിന്നെ മിനിറ്റ് പറയുക
  അഞ്ച് മണി കഴിഞ്ഞു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയി
  • has
  • it
  • 5:15
  • is
  • are
  ടിപ്
  =
  10:00 - ten o'clock

  5:00 - five o'clock

  1:00 - one o'clock
  =
  മിനിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ , അപ്പോൾ o'clock ഉപയോഗിക്കുന്നു
  ടിപ്
  10:00 = It is 10 o'clock
  10:00 = It is 10
  രണ്ടും ശരിയാണ്
  വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  It ______
  is 8:25 o'clock
  is 8:25
  'രണ്ട് കഴിഞ്ഞു പന്ത്രണ്ടു മിനിറ്റ് ആയി' ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  It is 2:12
  It are 2:12
  It is 2:12 o'clock
  Its 2:12
  ടിപ്
  7:15 PM = വൈകുന്നേരം ഏഴ് കഴിഞ്ഞു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ്
  Seven fifteen in the evening
  7:15 AM = രാവിലെ ഏഴ് കഴിഞ്ഞു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ്
  Seven fifteen in the morning

  രാവിലെ 12 മണി തുടങ്ങി രാത്രി 11 മണി 59 മിനിറ്റ് വരെ PM ഉപയോഗിക്കുന്നു.

  രാത്രി 12 മണി തുടങ്ങി 11 മണി 59 മിനിറ്റ് വരെ AM ഉപയോഗിക്കുന്നു.
  'ഞാൻ രാവിലെ 7 മണി 15 മിനിറ്റ് നു എഴുന്നേല്‍ക്കും.' ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  I get up at 7:15 o'clock
  I get up at 7:15 PM
  I get up at 7:15 AM
  I get up at 7:15 in the evening
  'ഞാൻ പകൽ രണ്ടു മണിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കും' ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  I have lunch at 2 o'clock in the afternoon
  I have lunch at 2 o'clock at night
  I have lunch at 2 o'clock in the morning
  I have lunch at 2 AM
  'ഞാൻ വൈകുന്നേരം ഏഴ് ന് നടക്കാൻ പോകും' ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  I go for a walk at 7 in the evening
  I go for a walk at 7 in the morning
  I go for a walk at 7 AM
  I go for a walk at 7 in evening
  ടിപ്
  ഏഴേ കാൽ (ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ്) = Quarter past seven (7:15)
  15 മിനിറ്റ് നെ quarter എന്നും പറയും. ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് = Quarter past
  ആറെ മുക്കാൽ (ഏഴു മണിക്ക് പതിനഞ്ചു മിനിറ്റ്) = Quarter to seven (6:45)
  ഏഴു മണിക്ക് പതിനഞ്ചു മിനിറ്റ് = Quarter to
  ടിപ്
  ഏഴര (ഏഴു മണി കഴിഞ്ഞു മുപതു മിനിറ്റ്) = Half past seven (7:30)
  30 മിനിറ്റ് നു half എന്നും പറയുന്നു. ഏഴു മണി കഴിഞ്ഞു മുപതു മിനിറ്റ് = Half past
  =
  ഞാൻ ഏഴു മണി കഴിഞ്ഞു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ന് കുളിക്കുന്നു
  • I take a shower
  • at
  • quarter past
  • half to
  • seven
  • half past
  ഞാൻ ഒമ്പത് അരക്കു പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിക്കും
  • at
  • I have breakfast
  • nine
  • half past
  • quarter past
  • half to
  ടിപ്
  ഏഴു കഴിഞ്ഞു അഞ്ച് മിനിറ്റ് = Five past seven (7:05)
  ഏഴു ആകാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് = Five to seven (6:55)
  'അഞ്ച് മണി കഴിഞ്ഞു പതിമൂന്ന് മിനിറ്റ്' ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  Thirteen to five
  Thirteen past five
  Five past thirteen
  Five to thirteen
  'എട്ടു മണിക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ്' ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  Five past eight
  Five to eight
  Eight past five
  Eight to five
  'ഞാൻ ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇൽ വാർത്തകൾ കാണും' ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  I watch the news at twenty five past nine
  I watch the news at twenty five to nine
  I watch the news at twenty nine past five
  I watch the news on twenty five past nine
  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്