वेळ सांगायला शिका
try Again
Tip1:hello
Lesson 55
वेळ सांगायला शिका
What=काय
time=वेळ
'किती वाजले आहेत?' चे इंग्रजीत भाषांतर करा;
What time is it?
What time is?
Whats time is it?
When time is it?
किती वाजले आहेत?
  • time
  • it
  • is
  • what
  • when
  'सहा वाजून पंचवीस मिनिटे झाली आहेत.' चे इंग्रजीत भाषांतर करा;
  It is 5:25
  It is 6:25
  It is 8:25
  It is 9:25
  टिप
  It is 6:25 = सहा वाजून पंचवीस मिनिटे झाली आहेत.
  It is 7:15 = सात वाजून पंधरा मिनिटे झाली आहेत.
  ऑडिओ ऐकून, मराठीत योग्य भाषांतर निवडा 'It is 8:23' ;
  आठ वाजून तेवीस मिनिटे झाली आहेत
  आठ वाजून बेचाळीस मिनिटे झाली आहेत
  सात वाजून एकतीस मिनिटे झाली आहेत
  नऊ वाजून तेवीस मिनिटे झाली आहेत
  टिप
  आठ वाजून बेचाळीस मिनिटे = 8:42 (eight forty-two)
  नऊ वाजून तेवीस मिनिटे = 9:23 (nine twenty-three)
  वेळ सांगण्यासाठी, अगोदर तासाच्या संबंधित नंबर बोला, नंतर मिनिटाच्या संबंधित नंबर बोला
  टिप
  =
  6:25 - six twenty-five

  8:05 - eight O-five

  9:11 - nine eleven

  2:34 - two thirty-four
  =
  वेळ सांगण्यासाठी, अगोदर तासाच्या संबंधित नंबर बोला, नंतर मिनिटाच्या संबंधित नंबर बोला
  पाच वाजून पंधरा मिनिटे झाली आहेत
  • has
  • it
  • 5:15
  • is
  • are
  टिप
  =
  10:00 - ten o'clock

  5:00 - five o'clock

  1:00 - one o'clock
  =
  जेव्हा मिनिटे नसतील, तेव्हा o'clock चा वापर होतो
  टिप
  10:00 = It is 10 o'clock
  10:00 = It is 10
  दोन्ही पद्धतीने बरोबर आहे
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  It ______
  is 8:25 o'clock
  is 8:25
  'दोन वाजून बारा मिनिटे झाली आहेत' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  It is 2:12
  It are 2:12
  It is 2:12 o'clock
  Its 2:12
  टिप
  7:15 PM = संध्याकाळचे सात वाजून पंधरा मिनिटे
  Seven fifteen in the evening
  7:15 AM = सकाळची सात वाजून पंधरा मिनिटे
  Seven fifteen in the morning

  दिवसाचे 12 वाजल्यापासून रात्री 11 वाजून 59 मिनिटापर्यंत PM वापरले जाते .

  रात्रीच्या 12 वाजल्यापासून दिवसाच्या 11 वाजून 59 मिनिटापर्यंत AM वापरले जाते
  'मी सकाळच्या 7 वाजून 15 मिनिटांवर उठतो' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  I get up at 7:15 o'clock
  I get up at 7:15 PM
  I get up at 7:15 AM
  I get up at 7:15 in the evening
  'मी दिवसा दोन वाजता जेवतो.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  I have lunch at 2 o'clock in the afternoon
  I have lunch at 2 o'clock at night
  I have lunch at 2 o'clock in the morning
  I have lunch at 2 AM
  'मी संध्याकाळी सात वाजता फिरायला जाते' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  I go for a walk at 7 in the evening
  I go for a walk at 7 in the morning
  I go for a walk at 7 AM
  I go for a walk at 7 in evening
  टिप
  सव्वा सात (सात वाजून पंधरा मिनिटे) = Quarter past seven (7:15)
  15 मिनिटाला quarter सुद्धा म्हणू शकता. सात वाजून पंधरा मिनिटे = Quarter past
  पावणे सात (सात वाजायला पंधरा मिनिटे) = Quarter to seven (6:45)
  सात वाजायला पंधरा मिनिटे = quarter to
  टिप
  साडे सात (सात वाजून तीस मिनिटे) = Half past seven (7:30)
  30 मिनिटाला half सुद्धा म्हणू शकता. सात वाजून तीस मिनिटे = Half past
  =
  मी सात वाजून पंधरा मिनिटावर आंघोळ करतो
  • I take a shower
  • at
  • quarter past
  • half to
  • seven
  • half past
  मी साडे नऊ वाजता नाष्टा करते
  • at
  • I have breakfast
  • nine
  • half past
  • quarter past
  • half to
  टिप
  सात वाजून पंधरा मिनिटे = Five past seven (7:05)
  सात वाजायला पाच मिनिटे = Five to seven (6:55)
  'पाच वाजून तेरा मिनिटे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  Thirteen to five
  Thirteen past five
  Five past thirteen
  Five to thirteen
  'आठ वाजायला पाच मिनिटे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  Five past eight
  Five to eight
  Eight past five
  Eight to five
  'मी नऊ वाजून पंचवीस मिनिटावर बातम्या बघतो' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  I watch the news at twenty five past nine
  I watch the news at twenty five to nine
  I watch the news at twenty nine past five
  I watch the news on twenty five past nine
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द