સમય બતાવતા શીખો
try Again
Tip1:hello
Lesson 55
સમય બતાવતા શીખો
What=શું
time=સમય
'શું સમય થયો છે?' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો;
What time is it?
What time is?
Whats time is it?
When time is it?
શું સમય થયો છે?
  • time
  • it
  • is
  • what
  • when
  'છ વાગીને પચ્ચીસ મિનિટ થઈ છે' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો;
  It is 5:25
  It is 6:25
  It is 8:25
  It is 9:25
  ટીપ
  It is 6:25 = છ વાગીને પચ્ચીસ મિનિટ થઈ છે
  It is 7:15 = સાત વાગીને પંદર મિનિટ થઈ છે
  ઑડિયો સાંભળીને, હિન્દી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો 'It is 8:23' ;
  આઠ વાગીને ત્રેવીસ મિનિટ થઈ છે
  આઠ વાગીને બેતાલીસ મિનિટ થઈ છે
  સાત વાગીને ઓગણત્રીસ મિનિટ થઈ છે
  નવ વાગીને ત્રેવીસ મિનિટ થઈ છે
  ટીપ
  આઠ વાગીને બેતાલીસ મિનિટ = 8:42 (Eight forty-two)
  નવ વાગીને ત્રેવીસ મિનિટ = 9:23 (Nine twenty-three)
  સમય બતાવવા માટે, પહેલા કલાક ને સંબંધિત નંબર બોલો, પછી મિનિટ ને સંબંધિત નંબર બોલો.
  ટીપ
  =
  6:25 - Six twenty-five

  8:05 - Eight five

  9:11 - Nine eleven

  2:34 - Two thirty four
  =
  સમય બતાવવા માટે, પહેલા કલાક ને સંબંધિત નંબર બોલો, પછી મિનિટ ને સંબંધિત નંબર બોલો.
  પાંચ વાગીને પંદર મિનિટ થઈ છે
  • has
  • it
  • 5:15
  • is
  • are
  ટીપ
  =
  10:00 - Ten o'clock

  5:00 - Five o'clock

  1:00 - One o'clock
  =
  જ્યારે મિનિટ ના હોય, ત્યારે o'clock નો ઉપયોગ થાય છે
  ટીપ
  10:00 = It is 10 o'clock
  10:00 = It is 10

  બંને રીતો સાચી છે
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  It ______
  is 8:25 o'clock
  is 8:25
  'બે વાગીને બાર મિનિટ થઈ છે' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો ;
  It is 2:12
  It are 2:12
  It is 2:12 o'clock
  Its 2:12
  ટીપ
  7:15 PM = સાંજ ના સાત વાગીને પંદર મિનિટ
  Seven fifteen in the evening
  7:15 AM = સવાર ના સાત વાગીને પંદર મિનિટ
  Seven fifteen in the morning

  દિવસ ના 12 વાગ્યા થી રાત ના 11 વાગીને 59 મિનિટ સુધી PM ઉપયોગ થાય છે.

  રાત ના 12 વાગ્યા થી દિવસ ના 11 વાગીને 59 મિનિટ સુધી AM ઉપયોગ થાય છે
  'હું સવાર ના 7 વાગીને 15 મિનિટે ઉઠું છું ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો ;
  I get up at 7:15 o'clock
  I get up at 7:15 PM
  I get up at 7:15 AM
  I get up at 7:15 in the evening
  'હું દિવસ ના બે વાગ્યે ભોજન કરું છું.' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો;
  I have lunch at 2 o'clock in the afternoon
  I have lunch at 2 o'clock at night
  I have lunch at 2 o'clock in the morning
  I have lunch at 2 AM
  'હું સાંજ ના સાત વાગ્યે ટહેલવા જઉ છું' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો;
  I go for a walk at 7 in the evening
  I go for a walk at 7 in the morning
  I go for a walk at 7 AM
  I go for a walk at 7 in evening
  ટીપ
  સવા સાત (સાત વાગીને પંદર મિનિટ) = Quarter past seven (7:15)
  15 મિનિટ ને quarter પણ કહેવાય છે. સાત વાગીને પંદર મિનિટ = Quarter past
  પોણા સાત (સાત વાગવા માં પંદર મિનિટ) = Quarter to seven (6:45)
  સાત વાગવામાં પંદર મિનિટ = Quarter to
  ટીપ
  સાડા સાત (સાત વાગીને ત્રીસ મિનિટ) = Half past seven (7:30)
  30 મિનિટ ને half પણ કહેવાય છે. સાત વાગીને ત્રીસ મિનિટ = Half past
  =
  હું સાત વાગીને પંદર મિનિટ પર નહાઉ છું
  • I take a shower
  • at
  • quarter past
  • half to
  • seven
  • half past
  હું સાડા નવ વાગ્યે નાસ્તો કરું છું
  • at
  • I have breakfast
  • nine
  • half past
  • quarter past
  • half to
  ટીપ
  સાત વાગીને પાંચ મિનિટ = Five past seven (7:05)
  સાત વાગવામાં પાંચ મિનિટ = Five to seven (6:55)
  'પાંચ વાગીને તેર મિનિટ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો;
  Thirteen to five
  Thirteen past five
  Five past thirteen
  Five to thirteen
  'આઠ વાગવામાં પાંચ મિનિટ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો;
  Five past eight
  Five to eight
  Eight past five
  Eight to five
  'હું નવ વાગીને પચ્ચીસ મિનિટ પર સમાચાર જોઉ છું' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો;
  I watch the news at twenty five past nine
  I watch the news at twenty five to nine
  I watch the news at twenty nine past five
  I watch the news on twenty five past nine
  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ