मनपरेको नपरेको भन्नु (मलाई सलाद मनपर्छ)
try Again
Tip1:hello
Lesson 56
मनपरेको नपरेको भन्नु (मलाई सलाद मनपर्छ)
'मलाई ब्रेड मनपर्छ. ' को अंग्रेजीमा अनुवाद के हो ? ;
I like noodles.
I like cup cakes.
I like apple.
I like bread.
'मलाई भात मनपर्छ.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस् .;
I like rice.
I am like rice.
I am liking rice.
I liking rice.
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I really ______
likes
like
liking
am like
'शालिनीलाई आइसक्रीम मनपर्छ . ' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस् .;
Shalini liking ice cream.
Shalini is likes ice cream.
Shalini like ice cream.
Shalini likes ice cream.
'तिमीलाई राजमा भात एकदम मनपर्छ. ' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस् .;
You really likes kidney beans and rice.
You are really like kidney beans and rice.
You really like kidney beans and rice.
You really are like kidney beans and rice.
उसलाई मैगी मनपर्छ .
  • like
  • likes
  • she
  • is
  • maggi.
  • are
  तिमीलाई भात एकदम मनपर्छ .
  • you
  • are
  • like
  • rice.
  • really
  • likes
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  Ankit ______
  really is likes
  really likes
  really does likes
  is really likes
  मेरो बुबा आमालाई पिज्जा मनपर्छ .
  • parents
  • are
  • like
  • likes
  • my
  • pizza.
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  We ______
  really like fish
  are really like fish
  are like fish really
  really likes fish
  उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
  ______
  We really likes
  He really like
  They really likes
  I really like
  टिप
  =
  I, you, we, they -> like
  =
  He, she, it, a person (singular) -> likes
  'मलाई दुध मनपर्दैन.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
  I doesn't like milk.
  I am not like milk.
  I don't like milk.
  I don't likes milk.
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  I ______
  likes
  don't like
  doesn't like
  am like
  तिमीलाई वियर मनपर्दैन.
  • like
  • don't
  • doesn't
  • you
  • beer.
  • likes
  'उसलाई भुटेको खाना मनपर्दैन.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
  She don't like fried food.
  She doesn't likes fried food.
  She doesn't like fried food.
  She don't likes fried food.
  अंकित र मलाई दुध मनपर्दैन.
  • Ankit
  • and
  • I
  • don't
  • like
  • milk.
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  That woman ______
  don't like
  doesn't like
  doesn't likes
  is like
  ति महिलाहरूलाई लहसुन मनपर्दैन.
  • don't
  • women
  • woman
  • those
  • like
  • garlic.
  उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
  I ______
  don't like
  doesn't like
  likes
  am like
  टिप
  =
  I, you, we, they, more than 1 person (plural) -> don't like
  =
  He, she, it, a person (singular) -> doesn't like

  नोट गर्नुहोस् नकारात्मक वाक्यमा do/does को मात्र रुप बदलन्छ । like को होइन.

  doesn't likes
  डायलॉग सुन्नुस्
  Hey Ram! Do you like milk?
  राम! के तपाईलाई दुध मनपर्छ ?


  No, I don't like milk. I prefer coke.
  होइन, मलाई दुध मनपर्दैन. म कोक धेरै मनपराउछु .


  But milk is good for health!
  तर दुध स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो.


  'के तपाईलाई चिया मनपर्छ?' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस् .;
  Do you likes tea?
  Does you like tea?
  Do you like tea?
  Are you like tea?
  'फलफुल स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ, के तपाईलाई फलफुल मनपर्छ?' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस् .;
  Fruits are good for health. Do you like fruits?
  Fruits are good for health. Do you likes fruits?
  Fruits are good for health. Does you likes fruits?
  Fruits are good for health. Does you like fruits?
  छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस् .
  This cake is delicious! ______
  Does Meera like
  Does Meera likes
  Do Meera likes
  अंग्रेज़ीमा अनुवाद गर्नुहोस्
  के तिम्रो बहिनीलाई अण्डा मनपर्छ ?
  के अंकित र नेहालाई चिकन मन पर्छ?
  • Ankit and Neha
  • does
  • like
  • do
  • likes
  • chicken?
  के त्यो केटालाई आइसक्रीम मनपर्छ ?
  • do
  • likes
  • like
  • does
  • that boy
  • ice cream?
  के यिनीहरूलाई भुटेको खाना मनपर्छ ?
  • fried food?
  • do
  • does
  • like
  • these people
  • likes
  'के शीलालाई शाकाहारी भोजन मनपर्छ ? ' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
  Do Sheela like vegetarian food?
  Does Sheela like vegetarian food?
  Does Sheela likes vegetarian food?
  Do Sheela likes vegetarian food?
  अंग्रेज़ीमा अनुवाद गर्नुहोस्
  मलाई शाकाहारी खाना मनपर्छ.
  सकारात्मक नकारात्मक प्रश्न
  i, you, we, they like dont like do (i, you, we, they) like?
  he, she, it likes doesnt like does (he, she, it) like?
  i i like pizza i dont like pizza do i like pizza?
  you you like pizza you dont like pizza do you like pizza?
  we we like pizza we dont like pizza do we like pizza?
  they they like pizza they dont like pizza do they like pizza?
  he he likes pizza he doesnt like pizza does he like pizza?
  she she likes pizza she doesnt like pizza does she like pizza?
  it it likes pizza it doesnt like pizza does it like pizza?
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द