விருப்பு வெறுப்பு சொல்ல (எனக்கு சாலட் சாப்பிட பிடிக்கும்)
try Again
Tip1:hello
Lesson 56
விருப்பு வெறுப்பு சொல்ல (எனக்கு சாலட் சாப்பிட பிடிக்கும்)
'எனக்கு ப்ரெட் பிடிக்கும்' இதை ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்;
I like noodles
I like cup cakes
I like apple
I like bread
'எனக்கு சாதம் பிடிக்கும்' இதை ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்;
I like rice
I am like rice
I am liking rice
I liking rice
பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
I really ______
likes
like
liking
am like
'ஷாலினிக்கு ஐஸ்கிரீம் பிடிக்கும்' இதை ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்;
Shalini liking ice cream
Shalini is likes ice cream
Shalini like ice cream
Shalini likes ice cream
'உனக்கு ராஜ்மா சாதம் மிகவும் பிடிக்கும்' இதை ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்;
You really likes kidney beans and rice
You are really like kidney beans and rice
You really like kidney beans and rice
You really are like kidney beans and rice
அவளுக்கு மேகி பிடிக்கும்
  • like
  • likes
  • she
  • is
  • maggi
  • are
  உங்களுக்கு சாதம் மிகவும் பிடிக்கும்
  • you
  • are
  • like
  • rice
  • really
  • likes
  பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
  Ankit ______
  really is likes
  really likes
  really does likes
  என் பெற்றோருக்கு பீட்சா பிடிக்கும்
  • parents
  • are
  • like
  • likes
  • my
  • pizza
  பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
  We ______
  really like fish
  are really like fish
  are like fish really
  பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
  ______
  We really likes
  He really like
  They really likes
  I really like
  குறிப்பு
  =
  I, you, we, they -> like
  =
  He, she, it, a person (singular) (படர்க்கை ஒருமை) = likes
  'எனக்கு பால் பிடிக்காது' இதை ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்;
  I doesn't like milk
  I am not like milk
  I don't like milk
  I don't likes milk
  பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
  I ______
  likes
  don't like
  doesn't like
  உங்களுக்கு பீர் பிடிக்காது
  • like
  • don't
  • doesn't
  • you
  • beer
  • likes
  'அவளுக்கு வறுத்த உணவு பிடிக்காது' இதை ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்;
  She don't like fried food
  She doesn't likes fried food
  She doesn't like fried food
  She don't likes fried food
  அங்கித்துக்கும் எனக்கும் பால் பிடிக்காது . இதை ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்.
  • Ankit
  • and
  • I
  • don't
  • like
  • milk
  பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
  That woman ______
  don't like
  doesn't like
  doesn't likes
  அந்தப் பெண்களுக்கு பூண்டு பிடிக்காது. இதை ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்.
  • don't
  • women
  • woman
  • those
  • like
  • garlic
  பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
  I ______
  don't like
  doesn't like
  likes
  am like
  குறிப்பு
  =
  I, you, we, they, more than 1 person (plural) -> don't like
  =
  He, she, it, a person (singular) -> doesn't like குறித்துக் கொள்ளுங்கள்: எதிர்மறை வாக்கியத்தில் வெறும் 'do/does' உடைய வடிவம் மாறும், 'like' மாறாது 'doesn't likes'
  உரையாடல் கேளுங்கள்
  Hey Ram! Do you like milk?
  ராம்! உங்களுக்கு பால் பிடிக்குமா?


  No, I don't like milk. I prefer coke.
  இல்லை, எனக்கு பால் பிடிக்காது. நான் கோக் அதிகமாக விரும்புகிறேன்.


  But milk is good for health!
  ஆனால் பால் உடம்புக்கு நல்லது!


  'உங்களுக்குத் தேநீர் பிடிக்குமா?' இதை ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்;
  Do you likes tea?
  Does you like tea?
  Do you like tea?
  Are you like tea?
  'பழங்கள் உடலுக்கு நல்லது. உங்களுக்கு பழம் பிடிக்குமா?' இதை ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்;
  Fruits are good for health. Do you like fruits?
  Fruits are good for health. Do you likes fruits?
  Fruits are good for health. Does you likes fruits?
  Fruits are good for health. Does you like fruits?
  பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
  This cake is delicious! ______
  Does Meera like
  Does Meera likes
  Do Meera likes
  ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்
  உங்கள் சகோதரிக்கு முட்டைகள் பிடிக்குமா?
  அங்கித்துக்கும் நேஹாவிற்கும் சிக்கன் பிடிக்குமா?
  • Ankit and Neha
  • does
  • like
  • do
  • likes
  • chicken
  அந்தப் பையனுக்கு ஐஸ்கிரீம் பிடிக்குமா?
  • do
  • likes
  • like
  • does
  • that boy
  • ice cream
  இவர்களுக்கு வறுத்த சாப்பாடு பிடிக்குமா?
  • fried food
  • do
  • does
  • like
  • these people
  • likes
  'ஷீலாவுக்கு சைவ உணவு பிடிக்குமா?' இதை ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்;
  Do Sheela like vegetarian food?
  Does Sheela like vegetarian food?
  Does Sheela likes vegetarian food?
  Do Sheela likes vegetarian food?
  ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்
  எனக்கு சைவ உணவு பிடிக்கும்
  உடன்பாடான எதிர்மறை கேள்விகள்
  i, you, we, they like dont like do(i/you/we/they) like?
  he, she, it likes doesnt like does (he/she/it) like?
  i i like pizza i dont like pizza do i like pizza?
  you you like pizza you dont like pizza do you like pizza?
  we we like pizza we dont like pizza do we like pizza?
  they they like pizza they dont like pizza do they like pizza?
  he he likes pizza he doesnt like pizza does he like pizza?
  she she likes pizza she doesnt like pizza does she like pizza?
  it it likes pizza it doesnt like pizza does it like pizza?
  =
  !
  கேளுங்கள்
  குறிப்பு
  அடுத்த வார்த்தை