ഇഷ്ടം അനിഷ്ടം പറയൽ (ഞാൻ സാലഡ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപെടുന്നു)
try Again
Tip1:hello
Lesson 56
ഇഷ്ടം അനിഷ്ടം പറയൽ (ഞാൻ സാലഡ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപെടുന്നു)
'എനിക്ക് ബ്രെഡ്‌ ഇഷ്ടമാണ് ' ഇംഗ്ലീഷിലെ തര്ജ്ജമ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.;
I like noodles
I like cup cakes
I like apple
I like bread
'എനിക്ക് ചോറ് ഇഷ്ടം ആണ്' ഇംഗ്ലീഷിലെ തര്ജ്ജമ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.;
I like rice
I am like rice
I am liking rice
I liking rice
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
I really ______
likes
like
liking
am like
'ശാലിനിക്ക് ഐസ്ക്രീം ഇഷ്ടം ആണ്' ഇംഗ്ലീഷിലെ തര്ജ്ജമ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.;
Shalini liking ice cream
Shalini is likes ice cream
Shalini like ice cream
Shalini likes ice cream
'നിങ്ങൾക്ക് പയറും ചോറും ഇഷ്ടമാണോ' ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
You really likes kidney beans and rice
You are really like kidney beans and rice
You really like kidney beans and rice
You really are like kidney beans and rice
അവൾക്കു മാഗ്ഗി ഇഷ്ടം ആണ്
  • like
  • likes
  • she
  • is
  • maggi
  • are
  നിങ്ങൾക്ക് ചോറ് വളരെ ഇഷ്ടമാണോ
  • you
  • are
  • like
  • rice
  • really
  • likes
  വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  Ankit ______
  really is likes
  really likes
  really does likes
  എൻറെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പിസ്സ ഇഷ്ടം ആണ്
  • parents
  • are
  • like
  • likes
  • my
  • pizza
  വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  We ______
  really like fish
  are really like fish
  are like fish really
  വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  ______
  We really likes
  He really like
  They really likes
  I really like
  ടിപ്
  =
  I, you, we, they -> like
  =
  He, she, it, a person (singular) -> likes
  'എനിക്ക് പാൽ ഇഷ്ടമല്ല' ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  I doesn't like milk
  I am not like milk
  I don't like milk
  I don't likes milk
  വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  I ______
  likes
  don't like
  doesn't like
  നിനക്ക് ബിയർ ഇഷ്ടമല്ലേ
  • like
  • don't
  • doesn't
  • you
  • beer
  • likes
  'അവൾക്കു വറുത്ത ഭക്ഷണം ഇഷ്ടമല്ല' ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  She don't like fried food
  She doesn't likes fried food
  She doesn't like fried food
  She don't likes fried food
  അങ്കിതിനും എനിക്കും പാൽ ഇഷ്ടമല്ല
  • Ankit
  • and
  • I
  • don't
  • like
  • milk
  വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  That woman ______
  don't like
  doesn't like
  doesn't likes
  ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഷ്ടമല്ല
  • don't
  • women
  • woman
  • those
  • like
  • garlic
  വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ കേൾക്കുക
  I ______
  don't like
  doesn't like
  likes
  am like
  ടിപ്
  =
  I, you, we, they, more than 1 person (plural) -> don't like
  =
  He, she, it, a person (singular) -> doesn't like

  നെഗറ്റീവ് വാക്കുകളിൽ do/does എന്നിവയുടെ മാത്രം രൂപം മാറുന്നു, like ഇന്റെ അല്ല

  doesn't likes
  ഡയലോഗ് കേൾക്കുക
  Hey Ram! Do you like milk?
  രാമ! നിങ്ങൾക്ക് പാൽ ഇഷ്ടമാണോ?


  No, I don't like milk. I prefer coke.
  ഇല്ല, എനിക്ക് പാൽ ഇഷ്ടമല്ല. എനിക്ക് കോക്ക് ആണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം


  But milk is good for health!
  പക്ഷേ പാൽ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്!


  'നിങ്ങൾക്ക് ചായ ഇഷ്ടമാണോ?' ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  Do you likes tea?
  Does you like tea?
  Do you like tea?
  Are you like tea?
  'ഫലങ്ങള്‍ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഫലങ്ങള്‍ ഇഷ്ടമാണോ?' ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  Fruits are good for health. Do you like fruits?
  Fruits are good for health. Do you likes fruits?
  Fruits are good for health. Does you likes fruits?
  Fruits are good for health. Does you like fruits?
  വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  This cake is delicious! ______
  Does Meera like
  Does Meera likes
  Do Meera likes
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക
  നിങ്ങളുടെ സഹോദരിക്ക് മുട്ട ഇഷ്ടമാണോ?
  അങ്കിതിനും നേഹയ്ക്കും ചിക്കൻ ഇഷ്ടമാണോ?
  • Ankit and Neha
  • does
  • like
  • do
  • likes
  • chicken
  ആ ആണ്‍കുട്ടിക്ക് ഐസ്ക്രീം ഇഷ്ടമാണോ?
  • do
  • likes
  • like
  • does
  • that boy
  • ice cream
  ഈ ആളുകൾക്ക് വറുത്ത ഭക്ഷണം ഇഷ്ടമാണോ?
  • fried food
  • do
  • does
  • like
  • these people
  • likes
  'ഷീലക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണം ആണോ ഇഷ്ടം?' ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  Do Sheela like vegetarian food?
  Does Sheela like vegetarian food?
  Does Sheela likes vegetarian food?
  Do Sheela likes vegetarian food?
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക
  ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണം ഇഷ്ടപെടുന്നു
  ഉറപ്പിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് ചോദ്യങ്ങൾ
  I, you, we, they like dont like do(i/you/we/they) like?
  He, she, it likes doesnt like does (he/she/it) like?
  I i like pizza i dont like pizza do i like pizza?
  You you like pizza you dont like pizza do you like pizza?
  We we like pizza we dont like pizza do we like pizza?
  They they like pizza they dont like pizza do they like pizza?
  He he likes pizza he doesnt like pizza does he like pizza?
  She she likes pizza she doesnt like pizza does she like pizza?
  It it likes pizza it doesnt like pizza does it like pizza?
  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്