પસંદ નાપસંદ બતાવતા (મને સલાડ ખાવાનું પસંદ છે)
try Again
Tip1:hello
Lesson 56
પસંદ નાપસંદ બતાવતા (મને સલાડ ખાવાનું પસંદ છે)
'મને બ્રેડ પસંદ છે' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો;
I like noodles
I like cup cakes
I like apple
I like bread
'મને ભાત પસંદ છે' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો;
I like rice
I am like rice
I am liking rice
I liking rice
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
I really ______
likes
like
liking
am like
'શાલિની ને આઇસસ્ક્રીમ પસંદ છે' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો;
Shalini liking ice cream
Shalini is likes ice cream
Shalini like ice cream
Shalini likes ice cream
'તમને રાજમા ભાત બહુ પસંદ છે' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો;
You really likes kidney beans and rice
You are really like kidney beans and rice
You really like kidney beans and rice
You really are like kidney beans and rice
તેને મેગી પસંદ છે
  • like
  • likes
  • she
  • is
  • maggi
  • are
  તમને ભાત બહુ પસંદ છે
  • you
  • are
  • like
  • rice
  • really
  • likes
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  Ankit ______
  really is likes
  really likes
  really does likes
  મારા માતા-પિતા ને પીઝા પસંદ છે
  • parents
  • are
  • like
  • likes
  • my
  • pizza
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  We ______
  really like fish
  are really like fish
  are like fish really
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  ______
  We really likes
  He really like
  They really likes
  I really like
  ટીપ
  =
  I, you, we, they -> like
  =
  He, she, it, a person (singular) -> likes
  'મને દૂધ પસંદ નથી' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો;
  I doesn't like milk
  I am not like milk
  I don't like milk
  I don't likes milk
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  I ______
  likes
  don't like
  doesn't like
  તમને બીયર પસંદ નથી
  • like
  • don't
  • doesn't
  • you
  • beer
  • likes
  'તેને તળેલું ખાવાનું પસંદ નથી' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  She don't like fried food
  She doesn't likes fried food
  She doesn't like fried food
  She don't likes fried food
  અંકિત ને અને મને દૂધ પસંદ નથી
  • Ankit
  • and
  • I
  • don't
  • like
  • milk
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  That woman ______
  don't like
  doesn't like
  doesn't likes
  પેલી મહિલાઓને લસણ પસંદ નથી
  • don't
  • women
  • woman
  • those
  • like
  • garlic
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરો
  I ______
  don't like
  doesn't like
  likes
  am like
  ટીપ
  =
  I, you, we, they, more than 1 person (plural) -> Don't like
  =
  He, she, it, a person (singular) -> doesn't like

  નોંધ કરો કે નકારાત્મક વાકય માં ફક્ત do/does નું રૂપ બદલાય છે, like નું નહીં.

  Doesn't likes
  ડાયલોગ સાંભળો
  Hey Ram! Do you like milk?
  રામ! શું તમને દૂધ પસંદ છે?


  No, I don't like milk. I prefer coke.
  ના, મને દૂધ પસંદ નથી. હું કોક વધારે પસંદ કરું છું


  But milk is good for health!
  પણ દૂધ સ્વાસ્થ્ય માટે સારું છે!


  'શું તમને ચા પસંદ છે?' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો ;
  Do you likes tea?
  Does you like tea?
  Do you like tea?
  Are you like tea?
  'ફળ સ્વાસ્થ્ય માટે સારા છે. શું તમને ફળ પસંદ છે?' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો;
  Fruits are good for health. Do you like fruits?
  Fruits are good for health. Do you likes fruits?
  Fruits are good for health. Does you likes fruits?
  Fruits are good for health. Does you like fruits?
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  This cake is delicious! ______
  Does Meera like
  Does Meera likes
  Do Meera likes
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  શું તમારી બહેન ને ઈંડા પસંદ છે?
  શું અંકિત અને નેહા ને ચિકન પસંદ છે?
  • Ankit and Neha
  • does
  • like
  • do
  • likes
  • chicken
  શું તે છોકરા ને આઇસસ્ક્રીમ પસંદ છે?
  • do
  • likes
  • like
  • does
  • that boy
  • ice cream
  શું આ લોકો ને તળેલું ખાવાનું/ભોજન પસંદ છે?
  • fried food
  • do
  • does
  • like
  • these people
  • likes
  'શું શીલા ને શાકાહારી ભોજન પસંદ છે?' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો ;
  Do Sheela like vegetarian food?
  Does Sheela like vegetarian food?
  Does Sheela likes vegetarian food?
  Do Sheela likes vegetarian food?
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  મને શાકાહારી ભોજન પસંદ છે
  સકારાત્મક નકારાત્મક પ્રશ્નો
  i, you, we, they like dont like do (i/you/we/they) like?
  he, she, it likes doesnt like does (he, she, it) like?
  i i like pizza i dont like pizza do i like pizza?
  you you like pizza you dont like pizza do you like pizza?
  we we like pizza we dont like pizza do we like pizza?
  they they like pizza they don t like pizza do they like pizza?
  he he likes pizza he doesnt like pizza does he like pizza?
  she she likes pizza she doesnt like pizza does she like pizza?
  it it likes pizza it doesnt like pizza does it like pizza?
  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ