आवड नावड सांगणे (मला सलाड खाणे आवडते)
try Again
Tip1:hello
Lesson 56
आवड नावड सांगणे (मला सलाड खाणे आवडते)
'मला पाव आवडतो' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
I like noodles
I like cup cakes
I like apple
I like bread
'मला भात आवडतो' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
I like rice
I am like rice
I am liking rice
I liking rice
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
I really ______
likes
like
liking
am like
'शालिनीला आईस्क्रीम आवडते' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.;
Shalini liking ice cream
Shalini is likes ice cream
Shalini like ice cream
Shalini likes ice cream
'तुम्हाला राजमा भात खूप आवडतो.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
You really likes kidney beans and rice
You are really like kidney beans and rice
You really like kidney beans and rice
You really are like kidney beans and rice
तिला मॅगी आवडते
  • like
  • likes
  • she
  • is
  • maggi
  • are
  तुम्हाला भात खूप आवडतो.
  • you
  • are
  • like
  • rice
  • really
  • likes
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  Ankit ______
  really is likes
  really likes
  really does likes
  माझ्या आई वडिलांना पिझ्झा आवडतो.
  • parents
  • are
  • like
  • likes
  • my
  • pizza
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  We ______
  really like fish
  are really like fish
  are like fish really
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  ______
  We really likes
  He really like
  They really likes
  I really like
  टिप
  =
  I, you, we, they -> like
  =
  He, she, it, a person (singular) -> likes
  'मला दुध आवडत नाही.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  I doesn't like milk
  I am not like milk
  I don't like milk
  I don't likes milk
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  I ______
  likes
  don't like
  doesn't like
  तुला बिअर आवडत नाही
  • like
  • don't
  • doesn't
  • you
  • beer
  • likes
  'तिला तळलेले पदार्थ आवडत नाहीत' चे इंग्रजीत भाषांतर करा;
  She don't like fried food
  She doesn't likes fried food
  She doesn't like fried food
  She don't likes fried food
  अंकितला आणि मला दुध आवडत नाही.
  • Ankit
  • and
  • I
  • don't
  • like
  • milk
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  That woman ______
  don't like
  doesn't like
  doesn't likes
  त्या महिलांना लसूण आवडत नाही
  • don't
  • women
  • woman
  • those
  • like
  • garlic
  गाळलेला शब्द निवडा
  I ______
  don't like
  doesn't like
  likes
  am like
  टिप
  =
  I, you, we, they, more than 1 person (plural) -> don't like
  =
  He, she, it, a person (singular) -> doesn't like

  नोंद करा कि नकारात्मक वाक्यात फक्त do/does चे रूप बदलते, like चे नाही

  doesn't likes
  संवाद ऐका
  Hey Ram! Do you like milk?
  राम! काय तुम्हाला दुध आवडते?


  No, I don't like milk. I prefer coke.
  नाही, मला दुध आवडत नाही. मला कोक जास्त आवडते.


  But milk is good for health!
  पण दुध आरोग्यासाठी चांगले आहे.


  'काय आपल्याला चहा आवडतो?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  Do you likes tea?
  Does you like tea?
  Do you like tea?
  Are you like tea?
  'फळे आरोग्यासाठी चांगले असतात. काय आपल्याला फळे आवडतात?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  Fruits are good for health. Do you like fruits?
  Fruits are good for health. Do you likes fruits?
  Fruits are good for health. Does you likes fruits?
  Fruits are good for health. Does you like fruits?
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  This cake is delicious! ______
  Does Meera like
  Does Meera likes
  Do Meera likes
  इंग्रजीत भाषांतर करा.
  काय तुमच्या बहिणीला अंडी आवडतात?
  काय अंकित आणि नेहाला चिकन आवडते?
  • Ankit and Neha
  • does
  • like
  • do
  • likes
  • chicken
  काय त्या मुलाला आईस्क्रीम आवडते?
  • do
  • likes
  • like
  • does
  • that boy
  • ice cream
  काय या लोकांना तळलेले पदार्थ आवडतात?
  • fried food
  • do
  • does
  • like
  • these people
  • likes
  'काय शीलाला शाकाहारी जेवण आवडते?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  Do Sheela like vegetarian food?
  Does Sheela like vegetarian food?
  Does Sheela likes vegetarian food?
  Do Sheela likes vegetarian food?
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  मला शाकाहारी जेवण आवडते
  होकारार्थी नकारात्मक प्रश्न
  i, you, we, they like dont like do(i/you/we/they) like?
  he, she, it likes doesnt like does (he/she/it) like?
  i i like pizza i dont like pizza do i like pizza?
  you you like pizza you dont like pizza do you like pizza?
  we we like pizza we dont like pizza do we like pizza?
  they they like pizza they dont like pizza do they like pizza?
  he he likes pizza he doesnt like pizza does he like pizza?
  she she likes pizza she doesnt like pizza does she like pizza?
  it it likes pizza it doesnt like pizza does it like pizza?
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द