ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് സംഭാഷണങ്ങൾ
try Again
Tip1:hello
Lesson 57
ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് സംഭാഷണങ്ങൾ
ശരിയായ ചോയ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
I have breakfast at 8 o'clock in the morning
I have breakfast at 9 o'clock in the evening
ഫോട്ടോ നോക്കി ശരിയായ ചോയ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
We have lunch at 2 in the afternoon
We have breakfast at 2 in the morning
കേൾക്കുക
What time do you have lunch?
നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്?


At 2 PM
ഉച്ചക്ക് രണ്ടു മണിക്ക്


ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
പ്രഭാതഭക്ഷണം
ടിപ്
8 AM/ 8 o'clock in the morning = രാവിലെ 8 മണിക്ക്

AM രാത്രി 12 മണി മുതൽ രാവിലെ 11 മണി 59 മിനിറ്റ് വരെ


8 PM/ 8 o'clock in the evening
= രാത്രി 8 മണിക്ക്

PM രാവിലെ 12 മണി മുതൽ രാത്രി 11 മണി 59 മിനിറ്റ് വരെ
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
I ______
have lunch
have breakfast
have dinner
do dinner
കേൾക്കുക
What time do you have dinner?
നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് അത്താഴം കഴിക്കുന്നത്?


I have dinner at 7 in the evening
ഞാൻ രാത്രി 7 മണിക്ക് അത്താഴം കഴിക്കും.


'Dinner' എന്താണ് മലയാള വിവർത്തനം?;
പ്രഭാതഭക്ഷണം
രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം
അത്താഴം
സ്നാക്ക്സ്
'I have eggs for breakfast' ഓഡിയോ കേട്ട് വിവർത്തനം ചെയ്യുക;
ഞാൻ പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിനു മുട്ട കഴിക്കുന്നു.
ഞാൻ അത്താഴത്തിനു മുട്ട കഴിക്കുന്നു.
ഞാൻ പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിനു ഫലങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു.
ഞാൻ രാവിലത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് മുട്ട കഴിക്കുന്നു.
ടിപ്
I have lunch = ഞാൻ ഉച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു


സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷിൽ lunch, dinner, breakfast എന്നിവയിൽ eat ഇന്റെ സ്ഥാനത്ത് have ഉപയോഗിക്കും.

Have നമ്മൾക്ക് കഴിക്കലും കുടിക്കലും എനിവയോടൊപ്പം ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.
Have നമ്മൾക്ക് പദാര്‍ത്ഥത്തിന്റെയും (മുട്ടകൾ) ദ്രാവകങ്ങളുടെയും (പാൽ) കൂടെ ഉപയോഗിക്കാം.

\'I eat lunch\' തെറ്റാണ്, എന്നാൽ \'I have lunch/breakfast\' സാധാരണമാണ്.
=
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
What time ______
does you have dinner?
do you has dinner?
do you do dinner?
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
______
Geeta has dinner
Geeta has breakfast
Geeta is at dinner
Geeta do dinner
'Would you like some eggs for breakfast?' എന്താണ് മലയാള വിവർത്തനം?
പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിൽ മുട്ട ഇഷ്ടമാണോ?
പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിൽ നിങ്ങൾ മുട്ട ഉണ്ടാക്കുമോ?
'ഞാൻ ഉച്ചഭക്ഷണം ഓഫീസിൽ വച്ച് കഴിക്കുന്നു' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം എങ്ങനെ ചെയ്യും?
I have lunch in the office
I have dinner in the office
'നമുക്ക് അത്താഴത്തിനു പുറത്ത് പോകാം' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജമ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
Let's go out for dinner
Let's go out for lunch
Let's go out for breakfast
Let's go in for dinner
=
!
കേൾക്കുക
ടിപ്
അടുത്ത വാക്ക്