భోజనం గురించి సంభాషించడం
try Again
Tip1:hello
Lesson 57
భోజనం గురించి సంభాషించడం
సరైన వికల్పాన్ని ఎంచుకోండి.
I have breakfast at 8 o'clock in the morning
I have breakfast at 9 o'clock in the evening
సరైన వికల్పాన్ని ఎంచుకోండి.
We have lunch at 2 in the afternoon
We have breakfast at 2 in the morning
వినండి
What time do you have lunch?
మీరు మధ్యాహ్న భోజనం ఎప్పుడు చేస్తారు?


At 2 PM
మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు


ఆంగ్లం లో అనువదించండి
అల్పాహారం
చిట్కా
8 AM/ 8 o'clock in the morning = ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు

AM రాత్రి 12 నుండి పగలు 11 గంటల 59 నిమిషాలు వరకు


8 PM/ 8 o'clock in the evening
= సాయంత్రం 8 గంటలు


PM మధ్యాహ్నం 12 నుండి రాత్రి 11 గంటల 59 నిమిషాలు వరకు
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
I ______
have lunch
have breakfast
have dinner
do dinner
వినండి
What time do you have dinner?
మీరు రాత్రి భోజనం ఎప్పుడు చేస్తారు?


I have dinner at 7 in the evening
నేను రాత్రి భోజనం ఏడు గంటలకు చేస్తాను


'Dinner' తెలుగు లో అనువాదం ఎంచుకోండి;
అల్పాహారం
మధ్యాహ్న భోజనం
రాత్రి భోజనం
స్నాక్స్
'I have eggs for breakfast' ఆడియో విని, తెలుగులో సరైన అనువాదాన్ని ఎంచుకోండి;
నేను అల్పాహారంలో గుడ్లు తింటాను
నేను రాత్రి భోజనం లో గుడ్లు తింటాను.
నేను అల్పాహారం లో పళ్ళు తింటాను.
నేను మధ్యాహ్న భోజనం లో గుడ్లు తింటాను.
చిట్కా
I have lunch = నేను మధ్యాహ్న భోజనం చేస్తాను


సామాన్యంగా ఆంగ్లములో 'lunch, dinner, breakfast' లతో పాటు 'eat' బదులు 'have' ఉపయోగిస్తారు.

'Have' మనకు తినడం మరియు త్రాగడం రెండిటినీ సూచిస్తుంది.
'Have,' ఘన పదార్ధాలు (గుడ్లు) మరియు ద్రవ పదార్ధాలు (పాలు,) రెండు రకములైన భోజనాన్ని సూచించడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

'I eat lunch' తప్పు కాదు కాని \'I have lunch/breakfast\' ని సాధారణంగా ఉపయోగిస్తారు.
=
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
What time ______
does you have dinner?
do you has dinner?
do you do dinner?
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
______
Geeta has dinner
Geeta has breakfast
Geeta is at dinner
Geeta do dinner
'Would you like some eggs for breakfast?' తెలుగులో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి
మీరు అల్పాహారం లో గుడ్లు తినడం ఇష్టపడతారా?
మీరు అల్పాహారం లో గుడ్లు చేస్తారా?
'నేను మధ్యాహ్న భోజనం ఆఫీసులో చేస్తాను.' యొక్క తెలుగు అనువాదం ఏమిటి?
I have lunch in the office
I have dinner in the office
'(మనం) రాత్రి భోజనానికి బయటకి వెళ్దాం పద' ఈ పదానికి ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి.;
Let's go out for dinner
Let's go out for lunch
Let's go out for breakfast
Let's go in for dinner
=
!
వినండి
చిట్కా
తదుపరి పదం