உணவை பற்றி பேச்சுவார்த்தை
try Again
Tip1:hello
Lesson 57
உணவை பற்றி பேச்சுவார்த்தை
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
I have breakfast at 8 o'clock in the morning
I have breakfast at 9 o'clock in the evening
சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்கவும்
We have lunch at 2 in the afternoon
We have breakfast at 2 in the morning
கேளுங்கள்
What time do you have lunch?
நீங்கள் மதிய உணவு எத்தனை மணிக்கு சாப்பிடுவீர்கள்?


At 2 PM
மதியம் இரண்டு மணிக்கு


ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்
காலை உணவு
குறிப்பு
8 AM/ 8 o'clock in the morning = காலை 8 மணிக்கு
AM இரவு 12 மணியில் இருந்து பகலின் 11 மணி 59 நிமிடங்கள் வரை
8 PM/ 8 o'clock in the evening = மாலை 8 மணிக்கு
PM பகலின் 12 மணி இல் இருந்து இரவு 11 மணி 59 நிமிடங்கள் வரை
பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
I ______
have lunch
have breakfast
have dinner
do dinner
கேளுங்கள்
What time do you have dinner?
நீங்கள் எத்தனை மணிக்கு இரவு உணவு சாப்பிடுவீர்கள்?


I have dinner at 7 in the evening
நான் இரவு உணவு ஏழு மணிக்கு சாப்பிடுவேன்


'Dinner' - தமிழ் மொழி பெயர்ப்பு என்ன?;
காலை உணவு
மதிய சாப்பாடு
இரவு சாப்பாடு
ஸ்நாக்ஸ்
'I have eggs for breakfast' ஆடியோவைக் கேட்டு, மொழி பெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யவும்;
நான் காலை உணவில் முட்டை சாப்பிடுவேன்.
நான் இரவு சாப்பாட்டுடன் முட்டை சாப்பிடுவேன்.
நான் காலை உணவில் பழம் சாப்பிடுவேன்.
நான் மதிய சாப்பாட்டுடன் முட்டை சாப்பிடுவேன்.
குறிப்பு
I have lunch = நான் மதிய சாப்பாடு சாப்பிடுவேன்.
பொதுவாக ஆங்கிலத்தில் lunch, dinner, breakfast போன்றவையுடன் eat இடத்தில் 'have' உபயோகிக்கப் படும். Have நாம் சாப்பிட மற்றும் குடிக்க இரண்டிற்கும் ஒரே சமயத்தில் பயன்படுத்த ஒரு வாய்ப்பை அளிக்கிறது. Have ஐ உபயோகிப்பதன் மூலம் திட (உதாரணம்: முட்டை) மற்றும் திரவ (உதாரணம்: பால்) உணவு வகைகள் இரண்டிற்கும் பேச முடியும். \'I eat lunch\' தவறு இல்லை, ஆனால் \'I have lunch/breakfast\' அதிகமாக உபயோகிப்போம்.
=
பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
What time ______
does you have dinner?
do you has dinner?
do you do dinner?
பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
______
Geeta has dinner
Geeta has breakfast
Geeta is at dinner
Geeta do dinner
'Would you like some eggs for breakfast?' தமிழ் மொழி பெயர்ப்பு என்ன?
நீங்கள் காலை உணவுக்கு முட்டை சாப்பிட விரும்புகிறீர்களா?
நீங்கள் காலை உணவுக்கு முட்டை செய்வீர்களா?
'நான் மதிய உணவு அலுவலகத்தில் சாப்பிடுவேன் .' இதன் ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பு என்ன?
I have lunch in the office
I have dinner in the office
'வாங்க (நாம்) இரவு உணவுக்கு வெளியே செல்லலாம்.' இதன் ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பு என்ன?;
Let's go out for dinner
Let's go out for lunch
Let's go out for breakfast
Let's go in for dinner
=
!
கேளுங்கள்
குறிப்பு
அடுத்த வார்த்தை