ભોજન વિષે વાતચીત
try Again
Tip1:hello
Lesson 57
ભોજન વિષે વાતચીત
સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો
I have breakfast at 8 o'clock in the morning
I have breakfast at 9 o'clock in the evening
સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો
We have lunch at 2 in the afternoon
We have breakfast at 2 in the morning
સાંભળો
What time do you have lunch?
તમે બપોર નું જમવાનું કેટલા વાગ્યે જમો છો?


At 2 PM
બપોર ના બે વાગ્યે


અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
નાસ્તો
ટીપ
8 AM/ 8 o'clock in the morning = સવાર ના 8 વાગ્યે

AM રાત ના 12 વાગ્યા થી દિવસ ના 11 વાગીને 59 મિનિટ સુધી


8 PM/ 8 o'clock in the evening
= સાંજ ના 8 વાગ્યે

8 PM/ 8 o'clock in the evening


PM દિવસ ના 12 વાગ્યા થી રાત ના 11 વાગીને 59 મિનિટ સુધી
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરો
I ______
have lunch
have breakfast
have dinner
do dinner
સાંભળો
What time do you have dinner?
તમે રાત નું ભોજન કેટલા વાગ્યે જમો છો?


I have dinner at 7 in the evening
હું રાત નું જમવા નું સાત વાગ્યે જમુ છું.


'Dinner' નું ગુજરાતી માં ભાષાંતર શું થશે?;
નાસ્તો
દિવસ નું ભોજન
રાત નું ભોજન
સ્નેક્સ
'I have eggs for breakfast' ઑડિયો સાંભળી, ભાષાંતર કરો.;
હું નાસ્તા માં ઈંડા ખાઉ છું.
હું રાત ના ભોજન માં ઈંડા ખાઉ છું.
હું નાસ્તા માં ફળ ખાઉ છું
હું દિવસ ના ભોજન માં ઈંડા ખાઉ છું
ટીપ
I have lunch = હું દિવસ નું ભોજન ખાઉ છું

મોટા ભાગે અંગ્રેજી માં lunch, dinner, breakfast વગેરે ની સાથે eat ની જગ્યાએ have ઉપયોગ થાય છે.

Have આપણને ખાવું અને પીવું બંનેનો એકસાથે ઉપયોગ કરવાનો મોકો આપે છે.
Have નો ઉપયોગ કરવાથી આપણે નક્કર (જેમકે ઈંડા) અને તરલ (જેમકે દૂધ) બને જેવા ભોજનની વાત કરી શકીએ.

'I eat lunch' ખોટું નથી, પણ 'I have lunch/breakfast' વધારે કોમન છે.
=
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરો
What time ______
does you have dinner?
do you has dinner?
do you do dinner?
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરો.
______
Geeta has dinner
Geeta has breakfast
Geeta is at dinner
Geeta do dinner
'Would you like some eggs for breakfast?' નું ગુજરાતી માં ભાષાંતર શું થશે?
શું તમે નાસ્તા માં ઈંડા પસંદ કરશો?
શું તમે નાસ્તા માં ઈંડા બનાવશો?
'હું દિવસ નું ખાવાનું/ભોજન કાર્યાલય માં ખાઉ છું' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે?
I have lunch in the office
I have dinner in the office
'ચાલો (આપણે) રાત ના ભોજન માટે બહાર જઈએ/ચાલીયે.' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે? (1 વિકલ્પ પસંદ કરો).;
Let's go out for dinner
Let's go out for lunch
Let's go out for breakfast
Let's go in for dinner
=
!
સાંભળો
ટીપ
આગળનો શબ્દ