പാചകക്കുറിപ്പുകളെ കുറിച്ച് Recipe മനസിലാക്കുക
try Again
Tip1:hello
Lesson 58
പാചകക്കുറിപ്പുകളെ കുറിച്ച് Recipe മനസിലാക്കുക
'Step 1: ഏതാനും മുട്ടകളും പച്ചക്കറികളും എടുക്കുക' ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം ചെയ്യുക
Step 1: Give a few eggs and some vegetables
Step 1: Take a few eggs and some vegetables
'Step 2: ഒരു പാത്രത്തിൽ മുട്ടകൾ ഇടുക' ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം ചെയ്യുക
Step 2: Put the eggs into a bowl
Step 2: Sprinkle the eggs into a bowl
'Step 3: അല്പം ഉപ്പും കുരുമുളകും വിതറുക' ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം ചെയ്യുക
Step 3: Sprinkle some salt and pepper
Step 3: Sprinkle a few salt and pepper
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
______
Keep
Put on
Sprinkle
ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം ചെയ്യുക
Step 4: Whisk to the eggs
Step 4: Whisk the eggs
'Step 5: പച്ചക്കറികൾ നേര്‍മ്മയായി മുറിക്കുക' Step 5: പച്ചക്കറികൾ നേര്‍മ്മയായി മുറിക്കുക
Step 5: Chop the vegetables finely
Step 5: Chopping the vegetables finely
'നടപടി 6: അരിഞ്ഞു വച്ച പച്ചക്കറി മുട്ടകളുടെ മിശ്രിതത്തിൽ ഇടുക' ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം ചെയ്യുക;
Step 6: Remove the chopped vegetables from the egg mixture
Step 6: Add the chopped vegetables to the egg mixture
Step 6: Take the chopped vegetables to the egg mixture
Step 6: Give the chopped vegetables to the egg mixture
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
Step 7: Mix ______
everybody
everyone
everything
to everything
'Step 8: ഒരു വറചട്ടിയിൽ അല്പം വെണ്ണ ചൂടാക്കുക' ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം ചെയ്യുക
Step 8: Heat some butter at a frying pan
Step 8: Heat some butter in a frying pan
'മുട്ട മിശ്രിതം പാത്രത്തിൽ ഇടുക' ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
Step 9: Pour the egg mixture into the frying pan
Step 9: Pour an egg mixture into the frying pan
Step 9: Pour the egg mixture with the frying pan
Step 9: Pouring the egg mixture into the frying pan
'Step 10: ഓരോ ഭാഗത്തും 2 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യുക' ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം ചെയ്യുക
Step 10: Cook each side for two minutes
Step 10: Cooking each side for two minutes
'Step 11: ഒമ്ലെയെറ്റിനെ പകുതിയായി മുറിക്കുക, എന്നിട്ട് ചൂടോടെ വിളമ്പുക' ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം ചെയ്യുക
Step 11: Slice the omelet in half and serve warm
Step 11: Fold the omelet in half and serve warm
Step 1: Take a few eggs and some vegetables
Step 2: Put the eggs into a bowl
Step 3: Sprinkle some salt and pepper
Step 4: Whisk the eggs
Step 5: Chop the vegetables finely
Step 6: Add the chopped vegetables to the egg mixture
Step 7: Mix everything with a fork
Step 8: Heat some butter in a frying pan
Step 9: Pour the egg mixture into the frying pan
Step 10: Cook each side for two minutes
Step 11: Fold the omelet in half and serve warm
1. ഏതാനും മുട്ട പച്ചക്കറികളും എടുക്കുക
2. ഒരു പാത്രത്തിൽ മുട്ട ഇടുക
3.അല്പം ഉപ്പും കുരുമുളകും തളിക്കേണം
4.ചുറ്റും തിരിഞ്ഞു മുട്ട മിക്സ് ചെയ്യുക
5. പച്ചക്കറികൾ നേരിതായി മുറിക്കുക
6. അത് മുട്ടയിൽ ഇടുക
7.എല്ലാം ഇളക്കുക
8.ഒരു ഉരുളിയിൽ അല്പം വെണ്ണ ചൂടാക്കുക
9. മുട്ട മിശ്രിതം അതിൽ ഇടുക
10. ഓരോ ഭാഗത്തും 2 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യുക
11. ഒമ്ലെയെറ്റിനെ പകുതി മുറിക്കുക, എന്നിട്ട് ചൂടായി വിളമ്പുക


വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
Mix everything ______
from a fork
with a fork
for a fork
of a form
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
പച്ചക്കറികൾ മുറിക്കുക
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
Heat ______
a few butter
a butter
some butter
many butter
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
______
Putting
Put
Take
ബർഗർ ഇന്റെ പാചകക്കുറിപ്പ്‌
Slice a bun into two halves.
Mash a potato and add some salt and pepper.
Make a round shaped patty from this mixture.
Cook it for a few minutes.
Put it on one half of the bun.
Now, add a slice of cheese, a slice of tomato, and some lettuce.
Add some mayonnaise, and ketchup.
Cover with the other half of the bun.
Serve warm.
ബണ്‍ രണ്ടായി മുറിക്കുക.
ഉപ്പ്, കുരുമുളക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എന്നിവ കൂടെ കുഴക്കുക.
ഈ മിക്സ് വട്ടം ആകാരത്തിൽ ആക്കുക
കുറച്ച് നേരം വേവിക്കുക.
ഇത് ബണ്‍ ഇന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത്‌ വയ്ക്കുക
ഇനി പനീർ ഒരു കഷ്ണം, തക്കാളി ഒരു കഷ്ണം, കുറച്ച സവാള ഇടുക.
കുറച്ച മയോന്നൈസും കേച്ചുപ്ഉം ഇടുക.
മറ്റേ പകുതി ആയി കൂടെ മൂടുക.
ചൂടോടെ വിളമ്പുക.


=
!
കേൾക്കുക
ടിപ്
അടുത്ത വാക്ക്