Restaurant मधील संभाषण
try Again
Tip1:hello
Lesson 59
Restaurant मधील संभाषण
I would like=मला आवडेल
a=एक
table=टेबल
for two=दोन लोकांसाठी
टिप
I want = मला पाहिजे
=
दोन्ही बरोबर आहेत पण I would like जास्त विनम्र आहे
संवाद ऐका
Hello! Welcome to the garden restaurant
हॅलो, गार्डन रेस्टॉरंटमध्ये आपले स्वागत आहे


Hi! A table for two, please
हाय! दोन लोकांसाठी टेबल


Inside or outside?
आत कि बाहेर?


Outside, please
बाहेर


टिप
Hi! A table for two, please = हाय! दोन लोकांसाठी टेबल
इंग्रजीत, कोणत्याही विनंतीनंतर please लावणे विनम्र आणि चांगले आहे.
=
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
______
I like
I would like
I am like
I want to like
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
A table ______
from
with
for
'काय आपण ऑर्डर द्यायला तयार आहात?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
Is you ready to order?
Are you ready to order?
Are you ready to ordering?
Are you are ready to order?
'हो, मला एक सॅलड आणि मशरुम पास्ता खायला आवडेल' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
Yes, I would like a salad and a mushroom pasta
Yes, I like a salad and a mushroom pasta
Yes, I would like a salads and a mushroom pastas
Yes, I would like a salad or a mushroom pasta
संवाद ऐका
Hello! A table for five, please
हॅलो, पाच लोकांसाठी टेबल


Certainly. Are you ready to order?
नक्की. काय आपण ऑर्डर द्यायला तयार आहात?


Yes, I would like a portion of the lemon rice and some coke, please
हो, मला एक प्लेट लिंबू भात आणि काही कोक आवडेल.


Sure!
नक्की.


गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
I would like ______
a
some
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
Would you like anything to ______
drink?
drinking?
be drink?
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
Would you like ______
any
some
anyone
anything
मला बटर पनीरचा एक भाग आवडेल
  • would like
  • a portion
  • of
  • butter paneer
  • I
  टिप
  A portion/ A serving = एक प्लेट
  A portion of daal makhni = एक प्लेट डाळ मखनी
  'Main parts of the meal'^~^'typefacestyle'
  starter / appetizer कोणत्याही जेवणाचा पहिला भाग, ज्यात
  main course कोणत्याही जेवणाचा मुख्य भाग, ज्यात
  dessert गोडधोड - जेवणाचा शेवटचा भाग
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  What ______
  are you like
  you like
  would you like
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  ______
  Would you like
  Would you are like
  Are you like
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  Would you like ______
  few
  some
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  The pizza ______
  are
  is
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  I would like an ice cream ______
  for dessert
  on dessert
  संवाद ऐका
  Hello, Are you ready to order?
  हॅलो, आपण ऑर्डर करायला तयार आहात?


  Yes, I would like a portion of pasta for the main course
  हो, मला जेवणात एक प्लेट पास्ता आवडेल.


  Sure! Some garlic bread with it?
  नक्की! त्यासोबत काही गार्लिक ब्रेड?


  No thanks, just the pasta
  नाही, आभारी आहे, फक्त पास्ता


  Certainly! What would you like for dessert?
  निश्चितच! आपल्याला मिठाईसाठी काय आवडेल?


  I would like a slice of the chocolate cake for dessert.
  मला मिठाईसाठी चॉकलेट केकचा एक तुकडा आवडेल


  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द