Imperatives - आदेश र निर्देश दिनु
try Again
Tip1:hello
Lesson 60
Imperatives - आदेश र निर्देश दिनु
Please=कृपया
'कृपया प्रतिक्षा गर्नुहोस्. डाक्टर व्यस्त हुनुहुन्छ.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
Please wait. The doctor is busy.
Please you wait. The doctor is busy.
Please to wait. The doctor is busy.
Please waits. The doctor is busy.
'कृपया प्रिन्सिपलको अफिसको बाहिर प्रतिक्षा गर्नुहोस्.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
Please wait outside the principal's office.
Please you wait outside the principal's office.
Please waits outside the principal's office.
Please to wait outside the principal's office.
कृपया क्लासको बाहिर प्रतिक्षा गर्नुहोस्.
  • wait
  • you
  • please
  • outside
  • the classroom.
  • are
  'बस्नुहोस्.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
  Please to sit down.
  Please you sit down.
  Please sit down.
  Please sits down.
  टिप
  Please sit down = कृपया बस्नुहोस्.
  Please you sit down गलत अंग्रेजी हो.

  जब कसैले कसैलाई आदेश/ निर्देशन दिन्छ, तब you लगाउदैन.
  =
  उपयुक्त शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस् ।
  Please ______
  sit down
  you sit down
  sits down
  sitting down
  'शान्त हुनुहोस् ' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
  Keep quiet
  You keep quiet
  Keeps quiet
  Keeping quiet
  टिप
  Quiet = शान्त
  Quite = एकदम
  स्पेलिंगमा ध्यान दिनुहोस्
  उपयुक्त शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.
  Please ______
  gets
  get
  you get
  getting
  Listen to me.=मेरो कुरा सुन (मलाई सुन)
  आफ्नो बुबाको कुरा सुन.
  • father.
  • your
  • to
  • listen
  • hear
  • you
  उपयुक्त शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.
  ______
  Has
  Having
  Have
  You have
  को अंग्रेज़ीमा अनुवाद गर्नुहोस् ।
  नचिच्याउ
  गाडी लिएर आउ.
  • gets
  • get
  • car.
  • the
  • you
  • take
  छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.
  Please ______
  open
  you open
  you are open
  turn on
  आफ्नो नङ्ग नटोक.
  • bite
  • nails.
  • your
  • don't
  • to
  • biting
  झ्यालको अगाडि नउभिनु.
  • stand
  • don't
  • not
  • near
  • the window.
  • doesn't
  Go=जाउ (जानु)
  and=
  study.=पढ
  टिप
  Go and study = जाउ र पढ
  Go and do study गलत अंग्रेजी हो.

  Study = पढ्नु.

  Study भन्दा अगाडि do लगाउन जरुरी छैन.
  =
  छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.
  Go and ______
  do study
  study
  studying
  studies
  छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.
  Go and ______
  do brush your teeth
  brush your teeth
  brushing your teeth
  do brush to your teeth
  कृपया प्रतिक्षा गर्नुहोस्.
  • waits
  • waiting
  • wait.
  • please
  • do
  • to
  आफ्नो टिचरको कुरा सुन.
  • hear
  • listen
  • your
  • teacher.
  • to
  • are
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द