Imperatives - आदेश आणि सूचना देणे
try Again
Tip1:hello
Lesson 60
Imperatives - आदेश आणि सूचना देणे
Please=कृपया
'कृपया प्रतीक्षा करा. डॉक्टर व्यस्त आहेत.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
Please wait. The doctor is busy.
Please you wait. The doctor is busy.
Please to wait. The doctor is busy.
Please waits. The doctor is busy.
'कृपया मुख्याध्यापकांच्या कार्यालयाबाहेर प्रतीक्षा करा' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
Please wait outside the principal's office
Please you wait outside the principal's office
Please waits outside the principal's office
Please to wait outside the principal's office
कृपया वर्गाच्या बाहेर प्रतीक्षा करा
  • wait
  • you
  • please
  • outside
  • the classroom
  • are
  'बसून घ्या' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  Please to sit down
  Please you sit down
  Please sit down
  Please sits down
  टिप
  Please sit down = कृपया बसून घ्या
  Please you sit down चुकीचे इंग्रजी आहे.

  जेव्हा कोणालाही काही आदेश/ सूचना देतो, तेव्हा you लावत नाही
  =
  योग्य शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Please ______
  sit down
  you sit down
  sits down
  'शांत व्हा' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  Keep quiet
  You keep quiet
  Keeps quiet
  Keeping quiet
  टिप
  Quiet = शांत
  Quite = खूप/ पूर्णपणे
  शब्दलेखनवर लक्ष द्या
  योग्य शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Please ______
  gets
  get
  you get
  getting
  Listen to me=माझे ऐकून घ्या (माझे एका)
  आपल्या वडिलांचे म्हणणे ऐका
  • father
  • your
  • to
  • listen
  • hear
  • you
  योग्य शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  ______
  Has
  Having
  Have
  You have
  इंग्रजीत भाषातर करा
  ओरडू नका
  गाडी घेऊन या
  • gets
  • get
  • car
  • the
  • you
  • take
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  Please ______
  open
  you open
  you are open
  turn on
  आपली नखे चाऊ नका
  • bite
  • nails
  • your
  • don't
  • to
  • biting
  खिडकीजवळ उभे राहू नका
  • stand
  • don't
  • not
  • near
  • the window
  • doesn't
  Go=जा (जाणे)
  and=आणि
  study=अभ्यास करा
  टिप
  Go and study = जा आणि अभ्यास करा
  Go and do study चुकीचे इंग्रजी आहे.

  Study = अभ्यास करणे.

  Study च्या आधी do लावण्याची गरज नाही
  =
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  Go and ______
  do study
  study
  studying
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  Go and ______
  do brush your teeth
  brush your teeth
  brushing your teeth
  do brush to your teeth
  कृपया प्रतीक्षा करा
  • waits
  • waiting
  • wait
  • please
  • do
  • to
  आपल्या शिक्षकांचे म्हणणे ऐका
  • hear
  • listen
  • your
  • teacher
  • to
  • are
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द