मलाई जोरो छ ('have got' को प्रयोग)
try Again
Tip1:hello
Lesson 61
मलाई जोरो छ ('have got' को प्रयोग)
टिप
I have got a stomach ache = मलाई पेट दुखेको छ.
तपाइ मात्र​ I have a stomach ache, पनि भन्न सक्नु हुन्छ.​
I have got a fever = मलाइ जरो छ​.
तपाइ मात्र I have a fever पनि भन्न सक्नु हुन्छ

Have got ब्रिटिश अंग्रेज़ीमा धेरै प्रयोग हुन्छ.

अमरीकी अंग्रेज़ीमा मात्र have प्रयोग हुन्छ.
'मलाई जरो छ. ' को अङ्रेजिमा छनौट गर्नुहोस्;
I have got a fever.
I have get a fever.
I am get a fever.
I am have a fever.
'मलाई पेट दुखेको छ.' को अङ्रेजिमा छनौट गर्नुहोस;
I have got a stomach is ache.
I have got a stomach ache.
I have got a stomach aches.
I have got a stomachs ache.
'मलाई रुघा लागेको छ.' को अङ्रेजिमा छनौट गर्नुहोस;
I have got a fever.
I have got a cold.
I have got a stomach ache.
I am have a cold.
अङ्रेजिमा अनुवाद गर्नुहोस
पेट दुखेको
अङ्रेजिमा अनुवाद गर्नुहोस
जरो
How=कस्तो
are=
you=तपाई
टिप
How are you feeling = तपाई कस्तो महसूस गर्दै हुनुहुन्छ​
जब हामि कसैको स्वास्थ्यको बारेमा सोध्छौ, तब 'How are you?' को ठाउमा 'How are you feeling?' भन्नु राम्रो​ हो.

'How are you feeling' कोहि यस समय कस्तो महसुस गरि रहेको छ भनेर सोध्न प्रयोग हुन्छ.
=
I=
am=हो
not=छैन
feeling=महसूस गर्नु
'I am not feeling well.' को नेपलीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
म राम्रो महसुस गरिरहेको छुइन​.
म राम्रो महसुस गरिरहेको छु.
म राम्रो छु.
म महसुस गरिरहेको छुइन.
टिप
I am not feeling well = म राम्रो महसुस गरिरहेको छुइन
तपाइ मात्र​ I am not well = म राम्रो छुइन, पनि भन्न सक्नु हुन्छ​.
=
छुटेको शब्द छनौट गरेर​ , रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I am ______
not feel well
not feeling well
not feels well
don't feeling well
छुटेको शब्द छनौट गरेर , रिक्त स्थान भर्नुहोस.
How are you ______
feels
feel
'मलाइ नराम्रोसंग टाउको दुखेको छ.' को अङ्रेजिमा छनौट गर्नुहोस.;
I have got a terrible head ache.
I am have a terrible head ache.
I am get a terrible head ache.
I have getting a terrible head ache.
छुटेको शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस.
I can't eat. I ______
am get
have got
have get
getting
मलाई दाँतमा दुखेको छ​.
  • a
  • toothache.
  • stomach ache
  • have got
  • am have
  • I
  छुटेको शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस.
  Do you have a thermometer? I think ______
  I have got a fever
  I am get a fever
  I am have a fever
  I will got a fever
  अंग्रेज़ी में अनुवाद गर्नुहोस
  मलाइ रुगा छ​
  छुटेको शब्द छनौटगरेर , रिक्त स्थान भर्नुहोस.
  Is there a dentist here? I ______
  have got a toothache
  have get a toothache
  am get a toothache
  am have a toothache
  'मलाई घाटीमा दुखाई छ.' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद के हुन्छ?;
  I have got a stomach ache.
  I have got a sore throat.
  I have got a head ache.
  I have got a back ache.
  stomach ache पेट दुखाई
  toothache दांत दुखाई
  head ache टाउको दुखाई
  back ache ढाँड दुखाई
  fever ज्वरो
  cold रुघा
  cough खोकी
  sore throat घाटी दुखाई
  diarrhea झाडापखाला
  constipation कब्जियत
  nausea वाकवाकी
  vomit उल्टी
  bruise घाउ
  fracture अस्थिभंग
  pain दुखाई
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द