എനിക്ക് പനിയാണ് ('have got' ഉപയോഗം)
try Again
Tip1:hello
Lesson 61
എനിക്ക് പനിയാണ് ('have got' ഉപയോഗം)
ടിപ്
I have got a stomach ache = എനിക്ക് വയറുവേദനയുണ്ട്
നിങ്ങൾക്ക് വെറുതേ I have a stomach ache, എന്നും പറയാം
I have got a fever = എനിക്ക് പനി ആണ്
നിങ്ങൾക്ക് വെറുതേ I have a fever, എന്നും പറയാം

Have got ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു

അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ have മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു.
' എനിക്ക് പനി ആണ്' ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
I have got a fever
I have get a fever
I am get a fever
I am have a fever
'എനിക്ക് വയറുവേദനയുണ്ട്' ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
I have got a stomach is ache
I have got a stomach ache
I have got a stomach aches
I have got a stomachs ache
'എനിക്ക് ജലദോഷം ആണ്' ;
I have got a fever
I have got a cold
I have got a stomach ache
I am have a cold
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക
വയറുവേദന
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക
പനി
How=എങ്ങനെ
are=ആണ്
you=നിങ്ങൾ
ടിപ്
How are you feeling = നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു?
ആരുടെയെങ്കിലും ആരോഗ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ, How are you? ഇന്റെ സ്ഥാനത് How are you feeling? പറയുന്നതാണ് നല്ലത്.

How are you feeling നിങ്ങൾ ഈ സമയം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നതിനെ സൂചിപിക്കുന്നു.
=
I=ഞാൻ
am=ആകുന്നു
not=അല്ല
feeling=തോന്നുന്നു
'I am not feeling well' മലയാളം വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
എനിക്ക് സുഖമില്ല
എനിക്ക് നല്ല സുഖം തോന്നുന്നു
എനിക്ക് സുഖമാണ്
എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല
ടിപ്
I am not feeling well = എനിക്ക് നല്ല സുഖം തോന്നുന്നില്ല
വെറുതേ I am not well = എനിക്ക് സുഖമില്ല, എന്നും പറയാം
=
കാണാതായ വാക്കുകൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് പൂരിപ്പിക്കുക
I am ______
not feel well
not feeling well
not feels well
don't feeling well
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
How are you ______
feels
feel
'എനിക്ക് ഭയങ്കര തലവേദന ആണ്' ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
I have got a terrible head ache
I am have a terrible head ache
I am get a terrible head ache
I have getting a terrible head ache
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
I can't eat. I ______
am get
have got
have get
എനിക്ക് പല്ല് വേദനയുണ്ട്
  • a
  • toothache
  • stomach ache
  • have got
  • am have
  • I
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  Do you have a thermometer? I think ______
  I have got a fever
  I am get a fever
  I am have a fever
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക
  എനിക്ക് ജലദോഷം ആണ്
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  Is there a dentist here? I ______
  have got a toothache
  have get a toothache
  am get a toothache
  'എനിക്ക് തൊണ്ട വേദനയാണ്' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം?;
  I have got a stomach ache
  I have got a sore throat
  I have got a head ache
  I have got a back ache
  Stomach ache വയർ വേദന
  Toothache പല്ല് വേദന
  Head ache തല വേദന
  Back ache പുറം വേദന
  Fever പനി
  Cold ജലദോഷം
  Cough ചുമ
  Sore throat തൊണ്ട വേദന
  Diarrhea അതിസാരം
  Constipation മലബന്ധം
  Nausea ഓക്കാനം
  Vomit ഛർദ്ദി
  Bruise മുറിവ്
  Fracture ഒടിവ്
  Pain വേദന
  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്