मला ताप आहे ('have got' चा वापर)
try Again
Tip1:hello
Lesson 61
मला ताप आहे ('have got' चा वापर)
टिप
I have got a stomach ache = माझ्या पोटात दुखत आहे.
आपण फक्त I have a stomach ache, सुद्धा बोलू शकता
=
आपण फक्त I have a fever, सुद्धा बोलू शकता

Have got ब्रिटिश इंग्रजीत जास्त वापरले जाते

अमेरिकन इंग्रजीत फक्त have वापरले जाते
'मला ताप आहे' इंग्रजीत भाषांतर करा;
I have got a fever
I have get a fever
I am get a fever
I am have a fever
'माझ्या पोटात दुखत आहे' इंग्रजीत भाषांतर करा;
I have got a stomach is ache
I have got a stomach ache
I have got a stomach aches
I have got a stomachs ache
'मला सर्दी आहे' इंग्रजीत भाषांतर करा;
I have got a fever
I have got a cold
I have got a stomach ache
I am have a cold
इंग्रजीत भाषांतर करा
पोटदुखी
इंग्रजीत भाषांतर करा
ताप
How=कसा/कसे
are=आहे
you=आपण
टिप
How are you feeling = आपल्याला कसे वाटत आहे?
जेव्हा आपण एखाद्याच्या तब्येतीविषयी विचारतो, तेव्हा How are you? च्या जागी How are you feeling? बोलणे उत्तम आहे.
How are you feeling हे दर्शविते कि कोणाला यावेळी कसे वाटत आहे.
=
I=मी
am=आहे
not=नाही
feeling=जाणवणे/वाटणे
'I am not feeling well' चे मराठीत भाषांतर निवडा;
मला चांगले वाटत नाही
मला चांगले वाटत आहे
मी चांगला आहे
मला जाणवत नाही
टिप
I am not feeling well = मला चांगले वाटत नाही.
आपण फक्त I am not well = मी बरा/चांगला नाही आहे, सुद्धा म्हणू शकता
=
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
I am ______
not feel well
not feeling well
not feels well
don't feeling well
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
How are you ______
feels
feel
'माझे डोके खूप वाईटप्रकारे दुखते आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
I have got a terrible head ache
I am have a terrible head ache
I am get a terrible head ache
I have getting a terrible head ache
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
I can't eat. I ______
am get
have got
have get
माझ्या दातात वेदना होत आहेत
  • a
  • toothache
  • stomach ache
  • have got
  • am have
  • I
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  Do you have a thermometer? I think ______
  I have got a fever
  I am get a fever
  I am have a fever
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  मला सर्दी आहे
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  Is there a dentist here? I ______
  have got a toothache
  have get a toothache
  am get a toothache
  'माझा घसा दुखत आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  I have got a stomach ache
  I have got a sore throat
  I have got a head ache
  I have got a back ache
  stomach ache पोटदुखी
  toothache दात दुखणे
  head ache डोकेदुखी
  back ache पाठदुखी
  fever ताप
  cold सर्दी
  cough खोकला
  sore throat घसा खवखवणे
  diarrhea अतिसार
  constipation बद्धकोष्ठता
  nausea मळमळ
  vomit उलटी
  bruise खोक
  fracture हाड मोडणे
  pain वेदना
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द