वर्समा महिनाहरु (Ordinal numbers सिक्नुहोस् - first, second, tenth, etc.)
try Again
Tip1:hello
Lesson 62
वर्समा महिनाहरु (Ordinal numbers सिक्नुहोस् - first, second, tenth, etc.)
The first month=पहिलो महिना
of the year=वर्षको
is=हो
छुटेको शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस.
The ______
one
first
before
छुटेको शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस.
The ______
two
second
twost
छुटेको शब्द छनौट गरेर , रिक्त स्थान भर्नुहोस.
April is the ______
fourth month
four month
fourth months
first पहिलो
second दोस्रो
third तेस्रो
fourth चौथो
fifth पाचौ (spelling मा ध्यान दिनुस्।)
sixth छैठो
seventh सातौ
eighth आठौ
ninth नौओ (spelling मा ध्यान दिनुस्।)
tenth दसौ
eleventh एगारौ
twelveth बारौ
छुटेको शब्द छनौट गरेर​ , रिक्त स्थान भर्नुहोस.
The sixth month is ______
May
April
July
छुटेको शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस.
The eleventh month is ______
October
November
December
January
November=नवम्बर
comes=आउन्छ​
after=को पछि
September=सेप्टेम्बर
comes=आउछ
before=को पहिला
छुटेको शब्द छनौट गरेर , रिक्त स्थान भर्नुहोस.
January comes ______
after
before
first
छुटेको शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस.
April comes ______
last
later
after
before
जुलाई जून पछि आउछ.
  • comes
  • second
  • after
  • July
  • June.
  • come
  अगस्त वर्षको आठौ महीना हो.
  • is
  • eighth month
  • of
  • the year.
  • August
  • the
  अंग्रेज़ीमा अनुवाद गर्नुहोस
  डिसेम्बर नोभेम्बर पछि आउछ.
  छुटेको शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस.
  December is the ______
  first
  last
  after
  टिप
  Last month = अन्तिम महीना
  Last month = पछिल्लो महीना
  Last को अर्थ​ अन्तिम र पछिल्लो दवै हुन सक्छन्. प्रयोग गर्ने समय यो ध्यान राख्नुहोस.
  पछिल्लो महीना = Previous month पनि हुन सक्छ.
  Next=अर्को
  छुटेको शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस.
  Which is the ______
  after month
  before month
  next month
  जनवरी पहिलो महीना हो.
  • is
  • first
  • month.
  • the
  • January
  • before
  टिप
  =
  महिनाहरुको नाम को पहिला \'the\' / \'a\' / \'an\' आदि लाग्दैन​.
  =
  महिनाहरुको नाम CAPITAL / ठूलो अक्शरबाट शुरु हुन्छ​. Eg. January, February
  after को पछि
  before को पहिला
  first प्रथम
  last अन्तिम
  last/previous पछिल्लो
  next अर्को
  छुटेको शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस.
  Dipawali is ______
  next
  after
  first
  before
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द