సంవత్సరాలు వాటి నెలలు (Ordinal numbers నేర్చుకోండి - first, second, tenth, etc.)
try Again
Tip1:hello
Lesson 62
సంవత్సరాలు వాటి నెలలు (Ordinal numbers నేర్చుకోండి - first, second, tenth, etc.)
The first month=మొదటి నెల
of the year=సంవత్సరం యొక్క
is=ఉంది
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
The ______
one
first
before
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
The ______
two
second
twost
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
April is the ______
fourth month
four month
fourth months
first మొదటి
second రెండవ
third మూడవ
fourth నాలుగవ
fifth ఐదవ (spelling మీద ధ్యాస ఉంచండి)
sixth ఆరవ
seventh ఏడవ
eighth ఎనిమిదవ
ninth తొమ్మిదవ (spelling మీద ధ్యాస ఉంచండి)
tenth పదవ
eleventh పదకొండవ
twelveth పన్నెండవ
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
The sixth month is ______
May
April
July
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
The eleventh month is ______
October
November
December
November=నవంబర్
comes=వస్తుంది
after=తరువాత
September=సెప్టెంబర్
comes=వస్తుంది
before=ముందు
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
January comes ______
after
before
first
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
April comes ______
last
later
after
before
జులై జూన్ తరువాత వస్తుంది
  • comes
  • second
  • after
  • July
  • June
  • come
  ఆగష్టు సంవత్సరంలో ఎనమిదో నెల
  • is
  • eighth month
  • of
  • the year
  • August
  • the
  ఆంగ్లము లోకి అనువదించండి
  డిసెంబర్ నవంబర్ తరువాత వస్తుంది
  జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
  December is the ______
  first
  last
  after
  చిట్కా
  Last month = ఆఖరి నెల
  Last month = కిందటి నెల
  'Last' అనగా ఆఖరి లేదా కిందటి, రెండు అర్థాలు వస్తాయి.ఈ పదం వాడేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి.
  కిందటి నెల = Previous month కూడా అనవచ్చు.
  Next=వచ్చే
  జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
  Which is the ______
  after month
  before month
  next month
  జనవరి మొదటి నెల
  • is
  • first
  • month
  • the
  • January
  • before
  చిట్కా
  =
  నెల పేరుకి ముందు 'the/a/an' ఉపయోగించరు.
  =
  నెల యొక్క పేరు CAPITAL /పెద్ద అక్షరంతో మొదలవుతుంది.Eg. January, February
  after తరువాత
  before ముందు
  first మొదటి
  last చివర
  last/previous మునుపటి
  next తరువాత
  జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
  Diwali is ______
  next
  after
  first
  before
  =
  !
  వినండి
  చిట్కా
  తదుపరి పదం