वर्षातील महिने (Ordinal numbers शिका - first, second, tenth, etc.)
try Again
Tip1:hello
Lesson 62
वर्षातील महिने (Ordinal numbers शिका - first, second, tenth, etc.)
The first month=पहिला महिना
of the year=वर्षाचा
is=आहे
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
The ______
one
first
before
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
The ______
two
second
twost
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
April is the ______
fourth month
four month
fourth months
first पहिला
second दुसरा
third तिसरा
fourth चौथा
fifth पाचवा (spelling वर लक्ष द्या.)
sixth सहावा
seventh सातवा
eighth आठवा
ninth नववा (spelling वर लक्ष द्या.)
tenth दहावा
eleventh अकरावा
twelveth बारावा
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
The sixth month is ______
May
April
July
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
The eleventh month is ______
October
November
December
November=नोव्हेंबर
comes=येतो
after=च्या नंतर
September=सप्टेंबर
comes=येतो
before=च्या आधी
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
January comes ______
after
before
first
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
April comes ______
last
later
after
before
जुलै जूनच्या नंतर येतो.
  • comes
  • second
  • after
  • July
  • June
  • come
  ऑगस्ट वर्षाचा आठवा महिना आहे
  • is
  • eighth month
  • of
  • the year
  • August
  • the
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  डिसेंबर नोव्हेंबरच्या नंतर येतो
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  December is the ______
  first
  last
  after
  टिप
  Last month = शेवटचा महिना
  Last month = मागील महिना/शेवटचा महिना
  Last चा अर्थ शेवटचा आणि मागचा दोन्ही होऊ शकतात. वापरताना हे लक्षात ठेवा. मागील महिना = Previous month सुद्धा म्हणतात
  Next=पुढील
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  Which is the ______
  after month
  before month
  next month
  जानेवारी पहिला महिना आहे
  • is
  • first
  • month
  • the
  • January
  • before
  टिप
  =
  महिन्यांच्या नावाआधी 'the' / 'a' / 'an' वगैरे लागत नाही.
  =
  महिन्यांची नावे CAPITAL / मोठ्या लिपीने सुरु होतात. Eg. January, February
  after नंतर
  before आधी
  first पहिले
  last अंतिम
  last/previous मागील
  next पुढील
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  Diwali is ______
  next
  after
  first
  before
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द