વર્ષ ના મહિના (Ordinal numbers શીખો - first, second, tenth, etc.)
try Again
Tip1:hello
Lesson 62
વર્ષ ના મહિના (Ordinal numbers શીખો - first, second, tenth, etc.)
The first month=પહેલો મહિનો
of the year=વર્ષ નો
is=છે
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
The ______
one
first
before
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
The ______
two
second
twost
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
April is the ______
fourth month
four month
fourth months
first પહેલું
second બીજું
third ત્રીજું
fourth ચોથું
fifth પાંચમું (spelling પર ધ્યાન આપો)
sixth છઠું
seventh સાતમું
eighth આઠમું
ninth નવમું (spelling પર ધ્યાન આપો)
tenth દશમું
eleventh આગિયારમું
twelveth બારમું
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
The sixth month is ______
May
April
July
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
The eleventh month is ______
October
November
December
November=નવેમ્બર
comes=આવે છે
after=ની પછી
September=સપ્ટેમ્બર
comes=આવે છે
before=ની પહેલા
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
January comes ______
after
before
first
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
April comes ______
last
later
after
before
જુલાઇ જૂન ની પછી આવે છે.
  • comes
  • second
  • after
  • July
  • June
  • come
  ઓગસ્ટ વર્ષ નો આઠમો મહિનો છે
  • is
  • eighth month
  • of
  • the year
  • August
  • the
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  ડિસેમ્બર નવેમ્બર ની પછી આવે છે
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  December is the ______
  first
  last
  after
  ટીપ
  Last month = છેલ્લો મહિનો
  Last month = પાછળનો મહિનો
  Last નો મતલબ છેલ્લો અને પાછળનો બંને થઇ શકે છે. ઉપયોગ કરતી વખતે આ ધ્યાન રાખો.
  પાછલો મહિનો = Previous month પણ કહેવાય છે.
  Next=આગલો
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  Which is the ______
  after month
  before month
  next month
  જાન્યુઆરી પહેલો મહિનો છે
  • is
  • first
  • month
  • the
  • January
  • before
  ટીપ
  =
  મહિનાઓ ના નામ ની પહેલા 'the' / 'a' / 'an' વગેરે નથી લાગતા
  =
  મહિનાઓ ના નામ CAPITAL / મોટા અક્ષર થી ચાલુ થાય છે. Eg. January, February
  after ની પછી
  before ની પહેલા
  first પહેલું
  last છેલ્લું
  last/previous પાછલું
  next આગલું
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો
  Diwali is ______
  next
  after
  first
  before
  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ