Belajar tentang bulanan dalam setahun, penggunaan 'ordinal numbers' - first, second, tenth, etc.
try Again
Tip1:hello
Lesson 62
Belajar tentang bulanan dalam setahun, penggunaan 'ordinal numbers' - first, second, tenth, etc.
The first month=Bulan pertama
of the year=Tahun
is=adalah
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
The ______
one
first
before
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
The ______
two
second
twost
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
April is the ______
fourth month
four month
fourth months
first pertama
second kedua
third ketiga
fourth keempat
fifth kelima (perhatikan ejaan)
sixth keenam
seventh ketujuh
eighth kelapan
ninth kesembilan (perhatikan ejaan)
tenth kesepuluh
eleventh kesebelas
twelveth Kedua belas
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
The sixth month is ______
May
April
July
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
The eleventh month is ______
October
November
December
January
November=November
comes=akan datang
after=kemudian
September=September
comes=akan datang
before=sebelum
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
January comes ______
after
before
first
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
April comes ______
last
later
after
before
Selepas bulan Jun adalah bulan Julai.
  • comes
  • second
  • after
  • July
  • June.
  • come
  Bulan Ogos adalah bulan yang kelapan dalam satu tahun.
  • is
  • eighth month
  • of
  • the year.
  • August
  • the
  Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
  Selepas bulan November adalah bulan Disember.
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  December is the ______
  first
  last
  after
  Tip
  Last month = Bulan lepas
  Last month = Bulan lepas
  Last serentak mengandungi \'akhir\' dan \'sebelum\' kedua-dua makna, jadi gunakan perlu memberi perhatian.
  Bulan lepas = previous month.
  Next=Seterusnya
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  Which is the ______
  after month
  before month
  next month
  Januari adalah bulan pertama.
  • is
  • first
  • month.
  • the
  • January
  • before
  Tip
  =
  Tidak perlu menambah \'the\'/\'a\'/\'an\' sebelum bulan.
  =
  Huruf pertama bagi bulan CAPITAL/sentiasa perlu huruf besar
  Contoh.January,February
  after selepas
  before sebelum
  first pertama
  last terakhir
  last/previous sebelum
  next seterusnya
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  Mid-Autumn Festival is ______
  next
  after
  first
  before
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya