અઠવાડીયા ના દિવસો અને એમનો ઉપયોગ
try Again
Tip1:hello
Lesson 63
અઠવાડીયા ના દિવસો અને એમનો ઉપયોગ
સોમવાર monday mon.
મંગળવાર tuesday tue.
બુધવાર wednesday wed.
ગુરુવાર thursday thu.
શુક્રવાર friday fri.
શનિવાર saturday sat.
રવિવાર sunday sun.
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
Monday comes ______
after Tuesday
before Tuesday
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
Friday comes ______
after Thursday
after Saturday
before wednesday
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
I ______
don't work
doesn't work
don't works
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
Do you work ______
on Saturdays?
at Saturdays?
in Saturdays?
on the Saturdays?
'She doesn't work on weekends.' નું ગુજરાતી માં ભાષાંતર શું થશે?
તેણી સોમવાર થી શુક્રવાર કામ નથી કરતી.
તેણી શનિવાર થી રવિવાર કામ નથી કરતી.
હું રવિવારે ક્રિકેટ રમુ છું.
  • play
  • I
  • do
  • cricket
  • on
  • Sundays
  શું તમે મંગળવારે મંદિરે જાઓ છો?
  • You
  • go
  • do
  • the temple
  • on Tuesdays
  • to
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  Today ______
  is Monday
  happens Monday
  are Monday
  is the Monday
  કાલે મંગળવાર છે
  • Yesterday
  • tomorrow
  • is
  • Tuesday
  • Monday
  • the
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  બુધવાર
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  ગુરુવાર
  'શું તમારો જન્મદિવસ આ શુકવાર ના છે?' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે? (સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો);
  Is your birthday on this Friday?
  Is your birthday on this Sunday?
  Is your birthday on this Saturday?
  Is your birthday on this Monday?
  Every=પ્રત્યેક/દરેક
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  Every ______
  Saturdays
  Saturday
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  I go to the gym ______
  every Sunday
  every Sundays
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  I go to the temple on ______
  Wednesdays
  every Wednesdays
  the Wednesdays
  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ