Let's को प्रयोग
try Again
Tip1:hello
Lesson 64
Let's को प्रयोग
टिप
Let's = Let us
Let's को प्रयोग सुझाव (suggestion) दिने वाक्यमा गरिन्छ.
Eg: Let's go for a walk = जाऔ (हामि) हिड्न.
Let us = हामी गरौं
Let's \'let us\' को शॉर्ट फॉर्म हुन्छ​. यि यस्ता सुझावहरुको लागि प्रयोग हुन्छ​, जुन बोल्नेहरु सुन्नेहरु सँग गर्न चाहन्छन्​.
टिप
Let's go for a walk = जाऔ (हामी) हिड्न जाऔ.
Let's (Let us) को प्रयोग सुझाव दिने वाक्यहरुमा गरिन्छ​.
She lets me use her phone = उनि मलाई आफ्नो फ़ोन प्रयोग गर्न दिनुछिन्.
Lets (let को एउटा रुप जुन he/she सँग लाग्छ) = अनुमति दिनु.
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
______
Let have
Let's have
Let is have
Lets us
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
______
Let's take
Let take
Let's keep
Lets us
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
It's Ankit's anniversary today. ______
Let's buy
Lets buyed
Lets us buy
Let take
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
______
Let go
Let us go
Lets goes
Let we go
टिप
Let's not make any noise. Dad is sleeping. = जाऔ (हामी) हल्ला नगरौ. बुबा सुत्दै हुनुहुन्छ​.
Suggestions (सुझाव) दिने नकारात्मक वाक्यहरुमा let's not को प्रयोग हुन्छ.
=
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
______
Let's not forget
Let not forget
Let's forget not
Let forget not
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
______
Let not talk
Let's not talk
Let talk not
Let's talk not
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
______
Let's goes
Let go
Let's go
Let us goes
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
______
Let's dance
Let dance
Let's dance not
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
______
Let's no go
Let go
Let's not go
Let not go
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
______
Let go
Let's go
Let's not goes
जाउ (हामी) पार्कमा जाऔ.
  • Let
  • Let's
  • to
  • go
  • the park.
  • we
  जाउ ( हामी) उता बसुम्.
  • Let
  • Let's
  • sit
  • here
  • sat
  • there.
  जाउ (हामी)फिर्ता जाऔ.
  • Let's
  • goes
  • Let
  • go
  • back.
  • walk
  जाउ (हामी) बाहिर​ जाऔ.
  • Let
  • goes
  • Let's
  • out.
  • go
  • went
  'जाउ (हामी) सँगै खाऔ.' को अङ्रेजिमा अनुवाद के हुन्छ​? सहि विकल्प छनौट गर्नुहोस.;
  Let's eats together.
  Let's eat together.
  Let eat together.
  Let's us eat together.
  'जाउ (हामी) पार्टीमा जाऔ.' को अङ्रेजिमा अनुवाद के हुन्छ​? सहि विकल्प छनौट गर्नुहोस.;
  Let's go for a party.
  Let go for a party.
  Let's goes for a party.
  Let goes for a party.
  '(हामी) बाहिर न​जाऔ.' को अङ्रेजिमा अनुवाद के हुन्छ​? सहि विकल्प छनौट गर्नुहोस.;
  Let not go out.
  Let's go not out.
  Let's not go out.
  Let's no go out.
  '(हामी) कारमा नबसौ.' को अङ्रेजिमा अनुवाद के हुन्छ​? सहि विकल्प छनौट गर्नुहोस.;
  Let's sit not in the car.
  Let's not sits in the car.
  Let not sit in the car.
  Let's not sit in the car.
  'जाऔं (हामी) पिज़्ज़ा खाऔं.' को अङ्रेजिमा अनुवाद के हुन्छ​? सहि विकल्प छनौट गर्नुहोस.;
  Let's eat pizza.
  Let's eats pizza.
  Let's not eat pizza.
  Lets us eat pizza.
  '(हामी) आज रातिको खाना नपकाऔं.' को अङ्रेजिमा अनुवाद के हुन्छ​? सही विकल्प छनौट गर्नुहोस्.;
  Let's not cooks dinner tonight.
  Let's not cook dinner tonight.
  Let not cook dinner tonight.
  Let's cook dinner tonight.
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द