Let's चा वापर
try Again
Tip1:hello
Lesson 64
Let's चा वापर
टिप
Let's = Let us
Let's च्या वापर सल्ला (suggestion) दिल्या जाणाऱ्या वाक्यांमध्ये केला जातो.
Eg: Let's go for a walk = चला (आपण) फिरायला जाऊया.
Let us = चला आपण
Let's 'let us' चे संक्षिप्त रूप आहे. हे अशा सल्ल्यांसाठी वापरले जाते, जे बोलणारा, ऐकणाऱ्याच्या सोबत करू इच्छितो.
टिप
Let's go for a walk = चला (आपण) फिरायला जाऊया.
Let's (Let us) चा वापर सूचना (suggestion) दिल्या जाणाऱ्या वाक्यांमध्ये केला जातो
She lets me use her phone = ती मला तिचा फोन वापरू देते
Lets (let चे एक रूप आहे जे he/she च्या सोबत लागते) = परवानगी देणे.
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
______
Let have
Let's have
Let is have
Lets us
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
______
Let's take
Let take
Let's keep
Lets us
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
It's Ankit's anniversary today. ______
Let's buy
Lets buyed
Lets us buy
Let take
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
______
Let go
Let us go
Lets goes
Let we go
टिप
Let's not make any noise. Dad is sleeping. = चला (आपण) दंगा करणे बंद करूया. बाबा झोपले आहेत.

Suggestions (सूचना) देणाऱ्या नकारात्मक वाक्यांमध्ये let's not चा वापर होतो
=
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
______
Let's not forget
Let not forget
Let's forget not
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
______
Let not talk
Let's not talk
Let talk not
Let's talk not
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
______
Let's goes
Let go
Let's go
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
______
Let's dance
Let dance
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
______
Let's go
Let go
Let's not go
Let not go
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
______
Let go
Let's go
Let's not goes
चला (आपण) पार्कमध्ये जाऊया.
  • Let
  • Let's
  • to
  • go
  • the park
  • we
  चला (आपण) तिथे बसूया.
  • Let
  • Let's
  • sit
  • here
  • sat
  • there
  चला (आपण) परत जाऊया.
  • Let's
  • goes
  • Let
  • go
  • back
  • walk
  चला (आपण) बाहेर जाऊया.
  • Let
  • goes
  • Let's
  • out
  • go
  • went
  'चला (आपण) एकत्र खाऊया' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
  Let's eats together
  Let's eat together.
  Let eat together
  Let's us eat together
  'चला (आपण) पार्टीमध्ये जाऊया.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
  Let's go for a party.
  Let go for a party.
  Let's goes for a party.
  Let goes for a party.
  'चला (आपण) बाहेर नको जाऊया' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? (1 पर्याय निवडा);
  Let not go out.
  Let's go not out.
  Let's not go out.
  Let's no go out.
  'चला (आपण) गाडीत बसत नाही.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
  Let's sit not in the car.
  Let's not sits in the car.
  Let not sit in the car.
  Let's not sit in the car.
  'चला (आपण) पिझ्झा खाऊया.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
  Let's eat pizza.
  Let's eats pizza.
  Let's not eat pizza.
  Lets us eat pizza
  'चला (आपण) आज रात्री जेवण नको बनवूया.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
  Let's not cooks dinner tonight
  Let's not cook dinner tonight
  Let not cook dinner tonight
  Let's cook dinner tonight
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द